Oud-Vossemeer

We zijn benieuwd naar uw mening over de toekomst van Oud-Vossemeer. 

Oud-Vossemeer, laat je horen!

Onderwerpen waarover wij met u in gesprek zijn geweest

Tijdens het dorpsgesprek op 19 maart zijn wensen, ideeën en zorgen van de aanwezige bewoners besproken. Wat gaan we daar nu en in de toekomst mee doen? Dat kunt u bekijken in onderstaande overzichten.

Bij mobiliteit kunt u denken aan het verplaatsen van mensen en goederen in een gebied. U kunt zeggen: verkeer. Maar het gaat om veel meer dan dat. In Oud-Vossemeer is gekeken waar er problemen zijn op dit gebied. Er is hierbij gelet op:

  • Hoeveelheid verkeer;
  • Bereikbaarheid;
  • Is een weg makkelijk en veilig over te steken en is dit zichtbaar;
  • Parkeren;
  • Snelheid;
  • Staat van het voetpad/fietspad/wegdek.

In Oud-Vossemeer is er in 2020 een onderzoek geweest naar de mobiliteit in het dorp. Hierbij werden 31 knelpunten genoemd met parkeerproblemen als grootste knelpunt. Parkeerproblemen zijn er vooral in de Kalisbuurt, Molenstraat, Molenweg en Onder de Molen. Er zijn ook problemen met de doorstroming in de kern. Hierdoor worden de smalle straten als oorzaak genoemd.

In de Molenstraat kan het parkeren beter georganiseerd worden. In andere straten wordt er gemeld dat geparkeerde voertuigen de voorrang en zichtbaarheid belemmeren.

Uitkomst onderzoek mobiliteit Oud-Vossemeer
Oud-Vossemeer 31
Aard/hoeveelheid verkeer 6
Bereikbaarheid (file/barrière) 2
Oversteekbaarheid en zichtbaarheid 2
Parkeren 14
Snelheid 5
Staat van het voetpad/fietspad/wegdek 2

Randweg N656

De provincie Zeeland werkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe randweg langs Oud-Vossemeer. Dit wordt een nieuwe schakel in de N656 tussen Tholen en de Kreekweg. Hiermee krijgt verkeersveiligheid en doorstroming een impuls.

Naar verwachting wordt het plan in het 1e kwartaal van 2024 voorgelegd aan Provinciale Staten voor het nemen van een besluit over het wegontwerp en de kosten van de realisatie daarvan. Bij instemming van Provinciale Staten wordt gestart met de onderzoeken naar de gevolgen van het plan op het gebied van verkeer, geluid en milieu. Naar aanleiding van de onderzoeken wordt gekeken of eventuele aanvullende maatregelen zoals geluidswerende voorzieningen nodig zijn. Na de benodigde ruimtelijke procedures, het aanvragen van vergunningen en het zoeken van een aannemer, kan gestart worden met de aanleg van de nieuwe weg. Naar verwachting gebeurt dit tussen 2025 en 2027.

Hoe denkt u over dit onderwerp? Wij horen het graag van u tijdens het dorpsgesprek.

De openbare ruimte in een dorp of stad heeft verschillende functies. Het is de gemeenschappelijke buitenruimte waarin je je verplaatst en waar je kunt ontspannen. Bij voorkeur in een fijne omgeving. Openbare ruimte wil zoveel zeggen als: de ruimte buitenshuis, die voor iedereen toegankelijk is.

Daarnaast is de openbare ruimte belangrijk voor de afvalinzameling en het stedelijk waterbeheer. Het laatste gebeurt via het riool.

In de Bou Kooimanstraat wordt bij de ‘hoogbouw’ een ondergrondse container geplaatst voor restafval. Verder worden op drie plaatsen maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Vooral is het de wens om Oud-Vossemeer te vergroenen: meer bomen zorgen voor een prettige leefomgeving. 

Bijgaande kaart laat de gewenste ontwikkelingen op het gebied van groen, afval en het tegengaan wateroverlast zien.

Hoe denkt u over dit onderwerp? We horen het graag van u tijdens het dorpsgesprek.

Welzijn is een belangrijk begrip dat te maken heeft met hoe gelukkig iemand in het leven staat. Welzijn gaat over hoe tevreden je bent met verschillende onderdelen van het leven. Welzijn hangt ook af van of iemand genoeg heeft van wat nodig is in het dagelijkse leven.

Bijvoorbeeld:

  • Basisbehoeften (eten, een huis, veiligheid, stabiliteit)
  • Sociale behoeften (geaccepteerd en gerespecteerd worden door familie, vrienden, collega’s)
  • Waardering en erkenning (werk dat je leuk vindt, iets goeds doen voor anderen)

In onze gemeente zijn er veel voorzieningen die het welzijn van onze samenleving verbeteren. Denk aan gemeenschapshuizen, kerken, sportfaciliteiten, voorzieningen voor ouderen en jongeren.

Wat gebeurt er op dit moment in Oud-Vossemeer?

In Oud-Vossmeer is de initiatiefgroep Vitaal Vosmeer actief. De groep bestaat uit betrokken bewoners en mensen vanuit de volgende organisaties: LPS Sint Anthonius, Kids en Co, Basisschool OBS Die Heenetrecht, School met de Bijbel De Ark,  Speeltuin de Vossetuin Oud-Vossemeer,  Gymnastiekvereniging Spido, VV Vosmeer, Tennisvereniging Oud-Vossemeer, Oud Vossemeers Muziekvereniging OVM, Fysio Tholen, Jij op Tholen. 

Verder zijn vanuit de gemeente een Buurtpedagoog, Buurtsportcoach, Jongerenwerker en POH jeugd actief in Oud-Vossemeer.

Zorgloket Vosmeer Zorgt is een mooi voorbeeld van hoe betrokken inwoners andere inwoners kunnen bij staan met zorgvragen en vragen/wensen in de buurt. 

Op onderstaande kaart zijn de gebieden te zien waarvoor woningbouw gepland is, net als de gebieden waar nog gezocht wordt naar locaties voor woningbouw.

Onderwerpen waar de gemeente ook aan werkt op het gebied van woningen en voorzieningen, maar die niet zo gemakkelijk in te tekenen zijn op een kaart, zijn:

Duurzaamheid

Energiecoaches

De gemeente Tholen helpt u graag met energie besparen. U kunt gratis en vrijblijvend advies aan huis krijgen van een energiecoach uit onze gemeente.

De coach komt gratis bij u thuis. Tijdens het gesprek vertelt hij/zij u welke maatregelen u kunt nemen en wat u kunt doen om energie te besparen.

Wat doet een energiecoach?

De energiecoach zijn opgeleide vrijwilligers. Hij of zij gaat met u in gesprek over uw woning. Vervolgens loopt u samen een rondje door het huis. De energiecoach laat u zien waar de meeste energie bespaard kan worden en met welke maatregelen. Na afloop van het gesprek ontvangt u een rapport per e-mail. Zo kunt u alle adviezen nog eens rustig doorlezen.

Afspraak maken?

Vraag een bezoek van een energiecoach aan door dit formulier in te vullen. Of bel naar de gemeente via 14 0166 en vraag naar het team Duurzaamheid.

Erfgoed

Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en eigenaren ondersteunen bij instandhouding daarvan.

Sinds 1 januari is er subsidie beschikbaar voor gemeentelijke monumenten. Deze subsidie kan aangevraagd worden, zodra een gemeentelijke monumenten is aangewezen. Meer informatie is te vinden op onze website