De gemeente Tholen hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring biedt de gemeente zicht op hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen.

 

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven heeft gemeente Tholen een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in het privacyreglement kaders geschetst, zodat medewerkers de richting van het beleid kunnen volgen.

 

Register van verwerkingen

In het Register van verwerkingen staat welke persoonsgegevens gemeente Tholen verwerkt.

 

Rechten van betrokkenen

Wanneer er persoonsgegevens van u door gemeente Tholen worden verwerkt heeft u bepaalde rechten.

 

Delen met derden

Gemeente Tholen verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. Gemeente Tholen blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

 

Beveiliging

Gemeente Tholen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

 

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Naast toestemming heeft de gemeente andere grondslagen om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke of contractuele verplichting, een noodzaak om een overeenkomst af te sluiten of de verplichting aan de kant van de betrokkene. Indien de gegevens dan niet worden verstrekt, zal de dienstverlening (deels) niet mogelijk zijn.

 

Cookies

Gemeente Tholen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie over cookies >

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 14-0166 of mail naar functionaris.gegevensbescherming@tholen.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.