Water en milieu

De gemeente is voor u het eerste aanspreekpunt voor uw vragen over oppervlaktewater, riolering en grondwater in bebouwd gebied. Op deze pagina vindt u de belangrijkste gemeentelijke beleidsdocumenten over water en links naar webpagina's waar u meer informatie kunt vinden over het functioneren van het watersysteem en de riolering. U kunt hier ook lezen welke bijdrage u zelf kunt leveren op het gebied van water.

Hier vindt u het Stedelijk waterplan Tholen 2017-2021 In het waterplan legt de gemeente uit wat er wordt gedaan om het watersysteem te beheren, zodat het water veilig en gezond blijft.

Samen met het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) (pdf, 2 MB) vormt dit het Waterhuishoudkundig plan Tholen.

Schoon water vanzelfsprekend?

Water speelt een belangrijke en vaak vanzelfsprekende rol in het dagelijks leven van mensen. Veilig en gezond water is een voorwaarde voor het leven dat wij gewend zijn. Uit de kraan stroomt schoon drinkwater en het afvalwater dat wij produceren, wordt snel en efficiƫnt afgevoerd en gezuiverd.

Toch is deze vanzelfsprekendheid niet zo gewoon. Om te komen tot een veilig en gezond watersysteem dat duurzaam deel uitmaakt van onze samenleving, zijn weloverwogen keuzes over het omgaan met water noodzakelijk.

In het Stedelijk waterplan Tholen 2017-2021 (pdf, 3 MB) brengt de gemeente Tholen in samenwerking met Waterschap Scheldestromen (voorheen Zeeuwse Eilanden) in beeld welke keuzes zijn gemaakt op het gebied van water en wat er wordt gedaan om ook in de toekomst te kunnen rekenen op een duurzaam, veilig en gezond watersysteem.

De gemeente streeft drie doelen na: 

  1. Het realiseren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem;
  2. Een goede afstemming tussen oppervlaktewater, grondwater en de (afval)waterketen;
  3. Een effectieve organisatie van het waterbeheer binnen de gemeente met afstemming met de waterpartners.

Sinds 1 januari 2008 is de gemeente formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het grondwaterbeheer in bebouwd gebied. Dit is opgenomen in de gemeentelijke grondwaterzorgplicht voor het openbaar gebied. De particuliere eigenaar houdt de verantwoordelijkheid voor het grondwater op zijn eigen perceel.

Zorgplicht van de gemeente

De gemeente heeft een zogenaamde grondwaterzorgplicht. Dat betekent dat de gemeente overlast of schade die ontstaat door structureel te hoge of te lage grondwaterstanden moet proberen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van (ontwaterings)voorzieningen. De gemeente beheert niet het grondwaterpeil zelf.

Eigen verantwoordelijkheid

De gemeentelijke zorgplicht richt zich op openbaar gebied. Een perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de schade of overlast ten gevolge van grondwater op het eigen perceel. Dit houdt in dat de perceeleigenaar zelf moet zorgen voor de ontwatering van het eigen terrein.
Om grondwateroverlast te voorkomen en perceelseigenaren de mogelijkheid te bieden hun eigen terrein te ontwateren, stelt de gemeente aan bewoners een overnamepunt ter beschikking voor de afvoer van overtollig grondwater. Meestal is dit op de perceelsgrens. De gemeente heeft een ontvangstplicht voor het overtollige grondwater, maar aan de omvang en de aard van het aangeboden grondwater kunnen door de gemeente voorwaarden worden gesteld. De kosten voor het aansluiten op dit overnamepunt zijn gelijk aan de kosten voor een rioolaansluiting, behalve als er sprake is van overlast en dit als zodanig door de gemeente is vastgesteld.

Meer over grondwater en drainage leest u in de onderstaande brochures:

Riolering is een voorziening die doorgaans niet zichtbaar is, maar wel noodzakelijk. Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook van natuur en milieu. Daarnaast zorgt de riolering voor de afvoer van overtollige neerslag. Via het Open Data potaal Zeeland kunt u ligging en kenmerken van de riolering van de gemeente Tholen inzien.

Riolering

De zorgplicht voor de riolering is een gemeentelijke taak die is vastgelegd in de Wet mileubeheer. In deze wet is verder vastgesteld dat gemeenten verplicht zijn om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen, waarin zij uitleggen hoe zij voor de riolering zorgen. De gemeente heeft daarnaast ook een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Ook het beleid voor deze gebieden is opgenomen in het GRP.

Wateroverlast

De gemeente Tholen besteedt veel aandacht aan het rioleringsstelsel en het voorkomen van wateroverlast. Ook u kunt uw steentje bijdragen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. In de onderstaande brochures wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen. Op de achterzijde van het inlegvel in de brochure staan tips over wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen. De brochure Wateroverlast gaat over de watersituatie binnen de bebouwde kommen in de gemeente Tholen.

Klacht riolering of wateroverlast