Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

De gemeente Tholen heeft de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een afspraak met u maken. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in delen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

 • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
  • uw laatste loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • het aanvraagformulier

U kunt een betalingsregeling treffen bij SaBeWa Zeeland, Tel. 088 99 5800. Kijk ook op de website van SaBeWa Zeeland waar u online een betalingsregeling kunt aanvragen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u: 
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente: vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens. verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft). bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is. informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.