Conditie wegdek en wateroverlast Zuiddijk Snt Philipsland

Project aanpak wateroverlast Zuiddijk Sint Philipsland

De gemeente Tholen wil een gedeelte van de Zuiddijk binnen de bebouwde kom opnieuw gaan bestraten. De aanleiding om dit te gaan doen, is in de eerste plaats de verslechterde conditie van het wegdek.

Tegelijkertijd is bekend dat bij extreme neerslag delen van de straat en aanliggende tuinen blank komen te staan. Tijdens extreme neerslag is dat op zich vrij normaal en niet direct een probleem. Wel willen we zoveel mogelijk voorkomen dat water woningen en panden binnenstroomt. Dat geeft namelijk veel overlast.

Burgerparticipatie

Van een aantal panden is ons bekend dat daar bij extreme neerslag water in de woningen komt. Uit onze modelberekeningen blijkt echter dat er best meer panden zouden kunnen zijn die met wateroverlast te kampen hebben gehad. Daarom is er aan de bewoners in de omgeving van dit deel van de Zuiddijk een enquête gestuurd. Hierop zijn 14 reacties binnen gekomen, waarvoor dank! Mede op basis hiervan zullen we maatregelen ontwerpen om de kans op wateroverlast in de buurt te verminderen. Eén maatregel hebben we al uitgevoerd: een inritcontstructie ter hoogte van de Zuiddijk 54.

Ontwerp en uitvoering

Om de kans op wateroverlast in woningen en andere panden te verminderen wordt de straat wat lager gelegd. Zo kan er tijdens extreme neerslag tijdelijk meer water op straat geborgen worden. Bij het Karreveld en de Deldensestraat worden bovendien korte stukjes regenwaterriool (10 -15 meter) aangesloten op het regenwaterriool in de Zuiddijk.

Op 12 augustus 2024 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden en zullen enkele maanden duren. Binnen het project zal DNWG ook werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen. Aanwonenden worden vooraf geïnformeerd. De werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hier vindt u een tekening met de werkzaamheden die uitgevoerd worden: