Gastouderopvang starten of wijzigen

Wilt u een gastouderopvang starten? U moet uzelf eerst aansluiten bij een Gastouderbureau. Het gastouderbureau dient voor u een aanvraag in via de website van de gemeente. GGD Zeeland controleert vervolgens of u aan de eisen voldoet. Bij een positief advies regelt de gemeente de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Wat moet ik doen?

 • U zorgt ervoor dat u ingeschreven staat bij een gastouderbureau dat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U mag zich inschrijven bij meerdere gastouderbureaus, maar u mag geen gastouder zijn voor uw eigen gastouderbureau.
 • De houder van een gastouderbureau dient een aanvraag in voor degene die door zijn tussenkomst voornemens is gastouderopvang aan te bieden. De aanvraag wordt namens de gastouder of voorgenomen gastouder bij de gemeente gedaan via onderstaand aanvraagformulier.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvraag gastouderopvang

Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet dit altijd worden doorgegeven aan de gemeente. Het gastouderbureau gebruikt hiervoor het onderstaande wijzigingsformulier.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Wijziging gegevens doorgeven

Hoe werkt het?

GGD Zeeland controleert of de opvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven.

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoelang duurt het?

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de gastouderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager. Als u in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) bent ingeschreven, heeft u toestemming voor exploitatie.

Bezwaar maken of in beroep gaan

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Privacy

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.