Algemene informatie

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet (Ow) gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geeft inzicht in de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk).

De OW bepaalt wat u mag en moet doen als u iets wilt ontwikkelen dat gevolgen heeft voor milieu, natuur, lucht, water, bodem, gebouwen, woningen en wegen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf of woning wilt bouwen of slopen. Of als u als boer uw stallen voor iets anders wilt gebruiken dan voor het houden van vee. De OW geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en treedt op 1 januari 2024 in werking.

De Omgevingswet verplicht ook provincies, waterschappen en gemeenten om hun regels over de fysieke leefomgeving samen te voegen tot één regeling. De provincie doet dat in een zogenaamde Omgevingsverordening, het waterschap in een Waterschapsverordening en de gemeente in een Omgevingsplan. Door het samenvoegen ontstaan er overzichtelijker en duidelijker regels. Tegenstrijdige regels verdwijnen.

Het aanvragen en het verlenen van een omgevingsvergunning gaat gemakkelijker, omdat de Omgevingswet logischer is opgezet. Er komt één digitaal loket met alle informatie over de geldende regels.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet (Ow) te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Ow te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Tot 1 januari 2024?

Als de gemeente, het waterschap of de provincie vóór de invoering van de Omgevingswet u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan alle benodigde stukken tijdig aanleveren.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven;
  • de bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid;
  • de Omgevingswet (Ow) zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Ow. De beslistermijn bij een korte procedure duurt normaal maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als u een ingewikkelde vergunningaanvraag heeft, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Animatievideo's

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, kunt u alvast kijken naar een

animatievideo (mp4, 22 MB) over de nieuwe Omgevingswet;

animatievideo (mp4, 41 MB) over participatie volgens de Omgevingswet;

* animatievideo (mp4, 24 MB) over het ongevingsloket;

* animatievideo (mp4, 28 MB) over de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Meer informatie over de Omgevingswet

Algemene informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.