Omgevingsvisie

Presentatie participatieavond 20 maart 2 (pdf, 2 MB) Ontwerp Omgevingsvisie 2024 (pdf, 11 MB) Nota inspraakreacties (pdf, 356 KB) Notitie antwoorden open vragen (pdf, 701 KB) Planmerbeoordeling omgevingsvisie Tholen (pdf, 835 KB)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. Een van de eerste stappen naar deze nieuwe wet is het opstellen van een omgevingsvisie. In deze visie gaan we in overleg met onze inwoners de belangrijkste doelen voor de toekomst benoemen. Doelen die we in overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen halen.

Participatie en inspraak Ontwerp Omgevingsvisie

In 2023 hebben wij uitgebreid gesproken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toen opgestelde concept omgevingsvisie. Daarop hebben wij veel inspraakreacties ontvangen. Wij zien dit als een geschenk. Met al die reacties gingen wij aan het werk. Dat leidde er toe dat we nu een Ontwerp Omgevingsvisie hebben gemaakt, waarmee we een nieuwe participatie- en inspraakronde gaan houden volgens het motto:

Participatie vinden wij belangrijk.

Doe mee, denk mee en praat mee

met de Ontwerp Omgevingsvisie!

De Ontwerp Omgevingsvisie

De wereld om ons heen verandert. We krijgen elke dag te maken met allerlei ontwikkelingen, zoals de overgang naar duurzame energie, klimaatverandering, beschermen van natuur en milieu en woningbouw. Onderwerpen die de samenleving sterk veranderen. Waar we iets mee moeten doen. Grote uitdagingen! Veel is mogelijk op veel plaatsen, maar we kunnen niet alle veranderingen en ideeën tegelijk doen. Keuzes zijn noodzakelijk.

Wethouder Peter Hoek: “Ook in onze gemeente krijgen wij met deze grote veranderingen te maken. Om ons hierop goed voor te bereiden hebben we een Ontwerp Omgevingsvisie gemaakt. We zoeken in deze visie naar oplossingen en ruimte. Wat willen we bereiken, wat kan en mag wel en wat kan en mag juist niet.”

Daarom liggen in de Ontwerp Omgevingsvisie de ambities, de doelen van beleid en maatregelen voor de fysieke leefomgeving vast. Dit op hoofdlijnen voor de langere termijn voor het totale grondgebied van de gemeente Tholen. Om duidelijkheid en perspectief aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te bieden.

De gemeenteraad heeft bij de start van de omgevingsvisie een aantal uitgangspunten vastgesteld voor de Ontwerp Omgevingsvisie. Het belangrijkste punt was: “De samenleving staat centraal.”

Dit uitgangspunt komt rechtstreeks voort uit de missie en visie die de gemeente eerder heeft vastgesteld: “Verbinden en versterken vanuit traditie en ambitie.”

Wij zijn er voor dienstverlening aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, recreanten en bezoekers. Wij hebben aandacht voor de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Om die reden voeren wij wettelijke en zelfstandige taken uit in het belang van en met aandacht voor u. Wij zorgen er ook voor dat er een prettig woon-, werk-, verblijfs- en leefklimaat is.

Wij dragen bij aan de kwaliteit van het leven en wij zijn er om het welbevinden in de Thoolse samenleving te bevorderen. Dat doen wij door de saamhorigheid te versterken, richting te geven, te beheren, veiligheid te verbeteren en door dienstbaar te zijn.

Wat hiervoor staat geschreven is de basis van en voor de Ontwerp Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie ter inzage

Hiervoor hebben wij uitgelegd wat het belangrijkste uitgangspunt is voor de omgevingsvisie voor de gemeente Tholen. Als u de volledige omgevingsvisie wilt lezen, klik dan bovenaan deze pagina op Ontwerp Omgevingsvisie. Daar vindt u alle actuele informatie over de omgevingsvisie met bijlagen. De visie ligt vanaf 11 maart ter inzage. Op het moment dat wij door zienswijzen en reacties de visie aanpassen, plaatsen wij de aangepaste versie op deze pagina.

Indienen zienswijzen en inspraak

U kunt van 11 maart 2024 tot en met 21 april 2024 formele zienswijzen over de Ontwerp Omgevingsvisie indienen. Dit kunt u schriftelijk doen bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 51, 4690 AB  Tholen.

U kunt ook tijdens de participatiebijeenkomst van 20 maart reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie. Lees meer bij het onderdeel participatiebijeenkomsten op deze pagina.

Participatiebijeenkomsten

Woensdag 20 maart organiseren wij in het gemeentehuis twee participatiebijeenkomsten. In de middag doen we dat met zakelijk-inhoudelijke samenwerkingspartners.

De participatiebijeenkomst voor alle Tholenaren (inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties) houden we op 20 maart om 19:00 uur in het atrium van het gemeentehuis.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de huidige stand van zaken en wat wij hebben gedaan met de inspraakreacties uit 2023. Koos Seerden van RHO Adviseurs informeert u daarover in het begin van de bijeenkomst. Hierna krijgt u alle gelegenheid om op de omgevingsvisie te reageren.

Wij willen met participatie van u zoveel mogelijk informatie verkrijgen om mee te nemen bij de besluitvorming over de omgevingsvisie. De praktijk leert dat we u niet altijd tegemoet kunnen komen in wat uw wensen zijn. We houden er wel zoveel mogelijk rekening mee.

Wij hopen dat u ’s avonds de participatiebijeenkomst bezoekt, want: “De omgevingsvisie is van en voor alle Tholenaren. Daarom vinden wij uw mening en uw inbreng zo belangrijk. Doe mee, denk mee en praat mee met de Ontwerp Omgevingsvisie!

Voor de organisatie vragen wij u om zich aan te melden op omgevingswet@tholen.nl en met hoeveel personen u komt.

Raadscommissie en raadsvergadering

Voor de zomervakantie gaan wij het inhoudelijke proces met inwoners en ketenpartners afronden. Dat leidt er toe dat direct na de vakantie het college van burgemeester en wethouders de Ontwerp Omgevingsvisie bespreekt. Om de visie daarna voor advies te sturen naar de commissie Ruimte van 23 september en voor besluitvorming naar de gemeenteraad van 3 oktober.

Wij publiceren tijdig de aankondiging van de commissie- en raadsvergadering. U krijgt dan nog een laatste mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken als daar nog behoefte voor bestaat.

Tot slot

Met deze Ontwerp Omgevingsvisie gaan wij de laatste fase in voor de toekomstige ontwikkelingen van en voor de Thoolse samenleving. Daarom vragen wij u en hopen dat u de moeite neemt om de Ontwerp Omgevingsvisie te lezen en met ons mee te doen, mee te denken en mee te praten.