Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten of wijzigen

Wilt u een kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang (BSO) starten? Dan moet u aan diverse kwaliteitseisen voldoen en toestemming vragen aan de gemeente. U kunt daarvoor een aanvraag indienen op de website van de gemeente. GGD Zeeland controleert vervolgens of u aan de eisen voldoet. Bij een positief advies regelt de gemeente de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als er iets verandert bij uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dan moet u dat ook doorgeven aan de gemeente.

Voordat u een aanvraag voor het starten van een kinderdagverblijf of BSO bij de gemeente indient, moet u eerst onderstaande stappen doorlopen:

Vervolgens kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit doet u door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Vraagt u het kinderdagverblijf of de BSO als persoon aan? Kies dan voor het aanvraagformulier met DigiD. Vraagt u het kinderdagverblijf of de BSO aan als organisatie? Kies dan voor het aanvraagformulier met E-Herkenning.

Inloggen met DigiD Starten kinderdagverblijf of BSO Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Starten kinderdagverblijf of BSO

Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit altijd doorgeven aan de gemeente. Dit doet u via onderstaand wijzigingsformulier 'Wijziging gegevens doorgeven'.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Wijziging in gegevens doorgeven

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.