Studietoeslag aanvragen

Inloggen met DigiD Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking of chronische ziekte hebt, is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien hebt u recht op studietoeslag via uw gemeente.

Studietoeslag is een extra steuntje in de rug voor studenten die door een beperking niet kunnen bijverdienen naast de studie. Doelstelling is te stimuleren een studie te volgen en hiervoor een diploma te halen. Dit vergroot namelijk de kans op werk. De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van uw leeftijd en uw eventuele stagevergoeding. De stagevergoeding wordt deels vrijgelaten.

De voorwaarden voor het aanvragen van een studietoeslag zijn:

 • U woont in de gemeente Tholen.
 • U ontvangt studiefinanciering in het kader van de Wet studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U hebt een blijvende medische beperking. Daardoor kunt u naast uw studie niet werken (met uitzondering van stage).
 • U ontvangt geen Levenlanglerenkrediet.
 • U heeft geen recht op een uitkering Wajong.

Zo vraagt u de studietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee. Het gaat dan om:
  • kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
  • bankafschrift van de bankrekening waarop u de studietoeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien;
  • brief DUO waarin staat dat u gebruik maakt van WTOS of studiefinanciering;
  • verklaring van een deskundige waaruit uw situatie blijkt: omschrijving medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken. Dit is niet verplicht. Het kan zijn dat wij een medisch advies aanvragen.

Let op! Aanvragen doet u via uw DigiD! Lever bij voorkeur uw bewijsstukken als pdf-bestand aan.

Met terugwerkende kracht studietoeslag aanvragen

U kunt de studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. De terugwerkende kracht kan niet verder gaan dan 1 april 2022.

Wijzigingen op tijd doorgeven

U bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor uw recht op studietoeslag aan ons door te geven. Gaat u werken? Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan een van de andere voorwaarden? Dan geeft u de wijziging aan ons door. De studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Wilt u daarna weer studietoeslag ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U ontvangt een digitale brief. De studietoeslag wordt per maand uitbetaald.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vindt u het lastig om een aanvraag te doen? Neem dan contact op met de gemeente. Een voorzieningenconsulent kan u dan eventueel ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij u thuis of op het gemeentehuis. Zorgt u er dan wel voor dat u DigiD, geldig identiteitsdocument en bwijsstukken bij zich heeft?

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.