Opgave 9 “Landschap, landbouw en natuur”

Samen met de agrariërs, het Waterschap, natuurverenigingen en andere betrokkenen streven we naar een verrijkende perspectiefvolle ontwikkeling van landbouw, landschap, recreatie en natuur.

Actiepunten 9.2 en 9.3

Toekomstgerichte, “verbrede” landbouw (het terugbrengen van oude landschapsstructuren, bloemrijke akkerranden en toeristische plannen als nieuwe economische dragers) en het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan.

Actiepunt 9.2: We bevorderen ontwikkeling van een toekomstbestendige agrarische sector, met als insteek een strategische alliantie met de agrariërs als dragers en beheerders van het landschap. We scheppen ruimte voor aanvullende maatschappelijke en groen-blauwe diensten, het terugbrengen van oude landschapsstructuren, bloemrijke akkerranden en toeristische plannen als nieuwe economische dragers (verbrede landbouw).

Actiepunt 9.3: We laten in samenspraak met onze strategische partners, een landschapsontwikkelingsplan maken en houden daarbij rekening met de effecten van klimaatverandering (zeespiegel, hitte, droogte, wateroverlast et cetera). Na vaststelling gaan we samen met hen aan de slag met de uitvoering.

Toelichting uit beleidsprogramma 2022-2026 Landschap landbouw en natuur

De energietransitie heeft consequenties voor het landschap. We zien nieuwe infrastructuur ontstaan; nieuwe masten in het landschap, overal om ons heen windmolens, een nieuwe transformatorstation in de polder aan de overkant van het Schelde Rijnkanaal. We streven er naar om de authentieke kwaliteiten van het Zeeuwse en het Thoolse landschap zoveel mogelijk te beschermen en waar mogelijk te versterken. Vandaar ook dat we het zicht op en over de Oosterschelde zo vrij mogelijk willen houden.

Maar de energietransitie is niet de enige ontwikkeling die invloed heeft op het landschap. Ook voor de landbouw in Nederland zal er in de komende jaren veel veranderen. Mede op basis van het stikstofbeleid zullen intensieve veehouderijen in de buurt van natuurgebieden worden gesaneerd en uitgekocht. Omdat Tholen voor al ook gericht is op akkerbouw, zal het hier in eerste aanleg niet veel consequenties hebben.

Natuurlijk blijft de landbouw op Tholen een factor van belang: de blijvende zorg voor voldoende zoet water en het tegengaan van zoute kwel zijn belangrijke pijlers voor de landbouw. Voedselvoorziening is en blijft belangrijk, zo heeft de oorlog in Oekraïne onlangs weer bewezen: Tholen speelt daarin een belangrijke rol. De kunst is om het te doen met respect van het landschap en natuur, zodat ook toekomstige generaties een gezonde basis van bestaan hebben.

Wel is het zaak dat we alle ontwikkelingen goed te blijven volgen en de intrinsieke waarde van het open landschap te beschermen. De gemeente Tholen heeft immers door zijn uitgestrekte openheid nog de rust en de ruimte die elders in het land steeds schaarser wordt. Tholen heeft mooie natuurgebieden, zowel binnen-, als buitendijks. Het landschap heeft een intrinsieke waarde, een waarde in zichzelf. Tholen zou nog aan waarde kunnen winnen door het landschap verder te ontwikkelen, door rekening te houden met de gevolgen van de klimaatverandering (‘klimaatadaptatie’) en door de biodiversiteit te vergroten.