Opgave 8 “Energietransitie en duurzaamheid”

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden streven we ernaar om de energievisie uit te voeren en daarmee in 2025 voor minimaal 25% duurzame energie in onze energiebehoefte te voorzien en dat verder door te ontwikkelen naar 55% duurzame energie in 2030.

Actiepunten 8.1 en 8.9

Uitvoeren energiebalans, besparing en wind, het ontzorgen van mensen, een lokaal energiefonds, bewustwording.

Actiepunt 8.1: We voeren de energievisie (van juni 2021) uit in nauwe samenspraak met de Kopgroep vanuit de raad.

Actiepunt 8.9: We werken aan bewustwording en duurzaam resultaat voor de langere termijn.

Toelichting uit beleidsprogramma 2022-2026 Energietransitie en duurzaamheid

‘Parijs 2015’ is de basis voor het huidige mondiale en landelijke beleid: voorkomen moet worden dat de temperatuur op de aarde met meer dan 1,5 graad stijgt. In Tholen weten we wat natuur teweeg kan brengen en we hebben ons inmiddels goed beschermd. Maar het lijkt er ook op, dat het natuurgeweld tegenwoordiger heftiger wordt. Omdat het gebruik van schaarser wordende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool, de temperatuurstijging veroorzaken, is bepaald dat we moeten overschakelen op duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en water. Op alle overheidsniveaus zijn de inspanningen (en de budgetten) daar op gericht.

In het verlengde daarvan is vanuit de raad een energievisie ontwikkeld, gevolgd door een warmtevisie waarin aangegeven wordt, hoe we met terugdringing van het gasverbruik omgaan. In de komende beleidsperiode moet de uitvoering een stevige impuls krijgen; de formatie is daartoe inmiddels versterkt. Gelukkig zijn er tal van maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op de grote omschakeling. Tholen kiest in eerste instantie voor zon op dak, besparing van energie, isolatie, verduurzaming van bestaande bouw en lokale opwekking. Belangrijke uitdaging is de uitbreiding van de capaciteit van het net: aanleg van een transformator-station, realisering van een verbinding tussen Brabant en SchouwenDuiveland: het staat allemaal op de rol. Ook is het verstandig om na te denken over smart grids, zelfvoorziening, laadinfrastructuur en batterij-opslag. De ontwikkeling is zo fundamenteel, dat we het traject dat we in de komende jaren afleggen nauwlettend willen volgen: daarom willen we de Kopgroep Energievisie voortzetten.