Opgave 2 “Vitale, leefbare kernen: goede voorzieningen en een fijne leefomgeving”

Samen met de inwoners maken we een dorps- of stadsagenda die gericht is op een goed en passend voorzieningenniveau en op een gezonde, groene, leefbare en veilige leefomgeving.

Actiepunt 2.4 en 2.9

Hierbij gaat het met name om een gezonde groene leefomgeving en dus een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, passend bij het veranderende klimaat. Daarnaast om ecologisch groenbeheer en vergroting van biodiversiteit.

Actiepunt 2.4: We streven naar een gezonde, groene, leefbare en veilige leefomgeving, en derhalve naar een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, blijkend uit een hogere score in de burgerpeiling.

Actiepunt 2.9: We bevorderen mogelijk in samenwerking met het Waterschap, ecologisch beheer van de openbare ruimte en streven naar vergroting van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door aanleg van voedselbosjes bij iedere kern.

Toelichting uit beleidsprogramma 2022-2026 Leefbare kernen: voorzieningen en kwaliteit openbare ruimte

De dialoog met de inwoners over de leefbaarheid en de voorzieningen is lastig geweest in de afgelopen periode. Fysieke bijeenkomsten waren niet of nauwelijks mogelijk. Er is gewerkt met kaartjes en digitale instrumenten, zoals de burgerpeilingen ten aanzien van woonvisie en Omgevingsvisie. Maar over het geheel genomen is het in participatietrajecten toch fijner om elkaar te treffen. Nu de samenleving van het slot gaat en een nieuwe beleidsperiode voor de deur staat, kunnen we de ruimtelijke en sociale lijnen bij elkaar brengen, om in overleg met de bewoners plannen te maken voor de toekomst.

De kwaliteit van leven in de kernen wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voldoende voorzieningen. Door de ‘online’ economie hebben veel winkeliers het moeilijk en is het winkelbestand in de kernen teruggelopen. De keerzijde van de medaille is, dat men nu van alles aan huis kan laten bezorgen, vaak ook binnen een dag. Dit zijn grotere ontwikkelingen waar we slechts beperkte invloed op hebben, maar waar we kunnen, ondernemen we actie. We streven er naar voldoende woningbouw te realiseren om de bevolking op peil te houden, we stimuleren het toerisme om het draagvlak voor de voorzieningen te versterken en we investeren in maatschappelijke voorzieningen, zodat de inwoners activiteiten kunnen ondernemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Investeren in maatschappelijke voorzieningen betekent vaak: investeren in accommodaties voor onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting. Met uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) hebben we heel wat onderwijsaccommodaties op de planning staan voor nieuwbouw of renovatie, zodat ze toekomstbestendig zijn. Waar mogelijk streven we naar multifunctioneel accommodaties, zoals de onlangs gereed gekomen brede school in Tholen. We doen dit alles natuurlijk in nauwe samenspraak met de maatschappelijke instellingen.

Ook is het van belang dat we investeren in ruimtelijke kwaliteit. Tholen heeft een rijke historie, zo is in de recent vastgestelde erfgoedvisie beschreven. In de meeste kernen is de historie goed voelbaar en te beleven. Er zijn tal van gebouwen die het waard zijn om te restaureren en te behouden en daar willen we in komende beleidsperiode een stevige impuls aangeven. In veel gemeenten zoals Bergen op Zoom en Deventer, heeft het particulier initiatief er voor gezorgd, dat steden zich hebben kunnen herstellen en de monumentale uitstraling versterkt is. Ook in Tholen zoeken we de samenwerking en willen we graag met particuliere initiatiefnemers meedenken over versterking van de cultuurhistorische waarden in (en ook buiten) de kernen in onze gemeente.

De kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke factor in de beleving van de inwoners. Dat is maar weer eens gebleken in de burger- en ondernemerspeiling. Veel opmerkingen die in de peiling gemaakt worden, hebben een betrekking op de openbare ruimte. We hebben het vorig jaar ook onderkend en de raad heeft extra budget beschikbaar gesteld om de kwaliteit te verhogen. We willen dit beleid voortzetten en de waardering voor de openbare ruimte verder vergroten. Dat willen we doen door de toegankelijkheid van de openbare ruimte vergroten, zodat iedereen kan meedoen. En dat willen we ook doen door de betrokkenheid van de inwoners bij de directe woonomgeving te vergroten: de aanleg van geveltuintjes en het af en toe verwijderen van onkruid op de eigen stoep, kunnen daaraan bijdragen. Daarbij wordt er naar gestreefd om onkruid op natuurlijke wijze zonder chemische middelen te bestrijden. Een bijzonder onderwerp van discussie is het maaibeleid. Menig inwoner wil het gras het liefst zo kort mogelijk. Maar een toenemend aantal inwoners en bezoekers ziet ook het belang van ecologie en biodiversiteit. Bijen, vlinders, vogels en insecten gedijen als er op een intelligente manier met de maaimachine wordt omgegaan. Uiteindelijk levert dat een omgeving op die voor veel mensen als prettig wordt ervaren. Het beheer van het stedelijk gebied valt onder de gemeente, maar het beheer van het buitengebied valt onder het Waterschap. We willen met het Waterschap in gesprek gaan over beheer en ontwikkeling van het buitengebied met als aandachtspunten ecologie en biodiversiteit.