Opgave 11 “Economie en arbeidsmarkt”

Samen met de ondernemers werken we aan een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vestigingsklimaat waarin bedrijven kunnen gedijen en dat zo veel mogelijk aansluit bij de Thoolse arbeidsmarkt.

Actiepunten 11.2, 11.4, 11.5 en 11.6

Het duurzaam inrichten van nieuwe bedrijventerreinen; parkmanagement om bedrijventerreinen duurzamer te maken; opheffing netcongestie.

Actiepunt 11.2: We voeren een arbeidsmarktonderzoek uit en in het verlengde daarvan, bepalen we de behoefte aan nieuw bedrijventerrein die we biodivers, klimaatadaptief en duurzaam inrichten.

Actiepunt 11.4: We verrichten onderzoek naar versterking infrastructuur bedrijven, waar parkmanagement onderdeel van is: - Aantrekken nieuwe bedrijven; - Collectieve beveiliging; - Verhogen van de beeldkwaliteit verzorging openbare ruimte; - Herstructurering en revitalisering bedrijventerreinen om verloedering tegen te gaan; - Collectieve duurzaamheidsprojecten; - Collectieve deelmobiliteit en bereikbaarheid via openbaar vervoer. - Parkeerplaats voor vrachtwagens in combi met snellaadstation; - Collectieve afvalinzameling en verwerken.

Actiepunt 11.5: We verduurzamen bedrijventerreinen onder andere door ‘zon op dak’ en andere duurzame mogelijkheden (mede op basis van energievisie).

Actiepunt 11.6: We streven naar opheffing van de netwerkcongestie.

Toelichting uit beleidsprogramma 2022-2026 Economie en arbeidsmarkt

Ook de economie heeft in de afgelopen jaren heftige tijden meegemaakt. Dankzij de overheidssteun is de schade vooralsnog beperkt gebleven. Vooral de horeca en de cultuuren evenementensector hebben zwaar te lijden gehad als gevolg van de pandemie. Maar voor het overige gaat het eigenlijk best goed. Het bedrijventerrein is uitgebreid. En verdere uitbreiding is al weer voorzien via realisering van bedrijventerrein Welgelegen IV, dat zich met name richt op Thoolse bedrijven. Ook in Sint-Philipsland is uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien.

De detailhandel heeft het ook moeilijk gehad. En dat zal mogelijk wel zo blijven. De grote ontwikkeling van ‘online shoppen’ heeft een enorme vlucht genomen. En de pandemie heeft die trend versterkt. De detailhandel heeft het in het gehele land moeilijk, ook in Tholen. Dat is nog versterkt door het onvermijdelijke vertrek van de winkelketens uit het centrum van Tholen. Bevoorrading en parkeren bleken onoverkomelijke problemen in de smalle straatjes van de binnenstad.

Desalniettemin gaat het zo goed met de Thoolse (en Nederlandse) economie, dat er overal personeelstekort ontstaat.. De werkloosheid is laag en de mensen die bij de gemeente ingeschreven staan als werkzoekend, zijn meestal niet direct plaatsbaar. Door de vergrijzing van de bevolking en het wegtrekken van jongeren zal deze trend naar verwachting versterkt worden. Vraag is, hoe we bij kunnen dragen aan een gezonde arbeidsmarkt, waarbij we specifiek aandacht besteden aan deelname van mensen met een beperking. Uit een arbeidsmarktonderzoek moet blijken, hoe we hieraan kunnen bijdragen en wat voor soort bedrijven nog iets kunnen toevoegen voor de Thoolse werknemers.

Overigens tekenen zich voor onze bedrijven wel weer nieuwe uitdagingen af, met stijgende energie- en grondstofprijzen, personele schaarste en lange aanvoerlijnen. Mede met het oog daarop is het van belang om te blijven werken aan een goed vestigings- en ondernemingsklimaat en economische structuurversterking. Zo zou een vorm van parkmanagement kunnen leiden tot kwaliteitsverhoging en kostenbesparing. In samenspraak met de ondernemers willen we nadere voorstellen ontwikkelen.