Opgave 10 “Milieu, afval en circulaire economie”

We maken werk van het verminderen van afval, we zamelen grondstoffen in. Samen met onze inwoners en ondernemers streven we onder andere door onze afvalinzameling naar een schoner milieu en naar vermindering van het restafval naar 100 kilo per persoon per jaar in 2025. Dit als opmaat naar een vermindering naar 30 kilo per persoon in 2030 en een volledig circulaire aanpak in 2050.

Actiepunten 10.1 tot en met 10.5

Minder afval, van afval naar grondstof, lucht, water en bodem beschermen; vervuilde locaties geschikt maken; minder ontgassen door schepen.

Actiepunt 10.1: We komen met voorstellen om onze afvaldoelstellingen te realiseren.

Actiepunt 10.2: We zetten het afval dat we inzamelen zo veel mogelijk om in grondstof (VANG) en bevorderen waar mogelijk duurzaam gebruik van grondstoffen.

Actiepunt 10.3: We nemen via het milieubeleid maatregelen die de kwaliteit van lucht, water en bodem beschermen en bevorderen.

Actiepunt 10.4: We maken vervuilde locaties geschikt voor gebruik.

Actiepunt 10.5: We bevorderen waar mogelijk, dat het ontgassen van schepen niet langer ongericht en onbelemmerd plaatsvindt.

Toelichting uit beleidsprogramma 2022-2026 Milieu afval en circulaire economie

Grondstoffen worden schaarser en de vervuiling wordt steeds meer een probleem. Er wordt gelukkig al veel gerecycled, ook in onze gemeente. Het zou mooi zijn als we van afval, grondstof zouden kunnen maken en het zo opnieuw in circulatie zouden kunnen brengen. We zouden zo de grondslag leggen voor een ‘circulaire economie’, een economie waarin alle stoffen worden hergebruikt.

Zo ver zijn we nog niet, ook niet in Tholen. In het kader van de ‘VANG-operatie’ (Van Afval Naar Grondstof) is bepaald dat we afval moeten scheiden en dat we de hoeveelheid restafval moeten terugbrengen tot 100 (en op termijn 30) kilo per persoon per jaar in 2025. Dat is ambitieus. Dat is heel ambitieus. In Tholen zaten we in 2021 op 172 kilo en we hebben dus nog een lange weg te gaan. Met name via de milieustraat wordt flink wat restafval aangeleverd. We zullen goed moeten analyseren, welke afvalstromen er zijn en hoe we de doelstelling dichterbij kunnen brengen. Vervolgens zullen we actie moeten ondernemen. Overigens is het beleid op dit terrein niet geheel vrijblijvend: als de doelstellingen niet gehaald worden, zullen we geconfronteerd worden met heffingen, waardoor de afvalstoffenheffing mogelijk omhoog zal moeten.

Hoewel we 100 kilo in 2025 ambitieus vinden, zien we het als uitdaging om samen met de inwoners en ondernemers zover mogelijk te komen, zodat we met de lokale lasten in elk geval bij de beste vijftig gemeenten in Nederland blijven horen.

Ook ten aanzien van het milieu zullen we attent moeten zijn op de ontwikkelingen. Schone lucht, water en bodem vormen de basis voor een gezond bestaan. Het is lastig om vooraf aan te geven, op welke wijze dit concreet kan worden gemaakt, met uitzondering van de aanpak van een aantal vervuilde locaties en de ontgassing van tankschepen in de wateren om ons heen. We zullen waakzaam moeten zijn en ontwikkelingen in de goede richting moeten bevorderen.