Veel gestelde vragen en antwoorden

Wilt u als vrijwilliger aan de slag of iets kunnen betekenen? Dan stelt de gemeente uw hulp zeer op prijs. U kunt zich direct aanmelden via onderstaande knop:

Inloggen met DigiD Aanmelden hulp bij crisisnoodopvang

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen bang zijn voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen zijn asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (AZC's). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

De opvang van asielzoekers is eigenlijk een taak van het Rijk en wordt uitgevoerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op dit moment kan het COA het aantal asielzoekers niet aan. Het Rijk heeft daarom gemeenten om hulp gevraagd. Binnen de Veiligheidsregio Zeeland vangt Tholen daarvan maximaal 50 personen op. We vinden het belangrijk hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Omdat er helaas nog steeds sprake is van een landelijke crisis. De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen. Maar de belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra die eigenlijk al hadden moeten uitstromen naar woningen in gemeenten die er niet of onvoldoende zijn. Hierdoor zijn extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Landelijk is men druk bezig nieuwe opvanglocaties te zoeken. Normaliter zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet de regering een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden.

De betrokkenheid en inzet van de omwonenden, de vrijwilligers en mensen die op een andere manier betrokken zijn bij de crisisnoodopvang zijn als zeer positief ervaren. Daarbij komen de signalen van buurtbewoners dat zij het geen probleem vinden als de mensen langer blijven. Dit komt omdat alles rustig verloopt en er geen overlast wordt ervaren. Ook wordt door buurtbewoners aangegeven dat het jammer is als de gemaakte kosten om de crisisnoodopvanglocatie te openen, nu al verloren gaan.
Er is nagedacht over de wens en signalen van de samenleving en betrokkenen. Nadat alle punten op een rij zijn gezet en alle voors en tegens tegen elkaar zijn afgewogen, is besloten de crisisnoodopvang aan de Molenvlietsedijk 7 in Tholen te verlengen tot uiterlijk 1 december 2023 of eerder als voorwaarden veranderen.

Het oude schoolgebouw aan de Molenvlietsedijk 7 in Tholen stond al enige tijd leeg. Gebleken is dat het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een locatie voor crisisnoodopvang. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de verdere plannen en ontwikkeling van het gebied rond de Zoekweg waar de huidige crisisnoodopvang gevestigd is. Dit maakt onderdeel uit van het Masterplan Tholen. Het voormalige schoolgebouw moet daarom gesloopt worden. Omdat de plannen rondom het gebied nog niet helemaal klaar zijn, kan de sloop worden uitgesteld.

Het gaat om crisisnoodopvang. Bij een tekort aan gewone of standaard opvangplekken kan het COA zijn wettelijke taak niet meer helemaal uitvoeren: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan de gemeenten te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Dit om te voorkomen dat asielzoekers op straat slapen.

Aan de crisisnoodopvang worden geen andere eisen gesteld dan bed, bad en brood. Met andere woorden: er wordt uitgegaan dat er slaapvoorzieningen, douches en wc's zijn en dat voedselvooriening mogelijk is. De opvang aan de Molenvlietsedijk 7 wordt daarom sober ingericht.

Het gaat om mensen die nu niet terecht kunnen in een van de (aanmeld)centra van het COA. De centra zitten overvol, omdat er voor statushouders onvoldoende woningen zijn. Daardoor blijven zij langer in de opvangcentra en is er onvoldoende plek voor nieuwe mensen.

Er kunnen maximaal 50 asielzoekers opgevangen worden in de crisisnoodopvang.

De samenstelling van de groep in de crisisnoodopvang in Tholen bestaat uit gezinnen en alleenreizende vrouwen en mannen.

De mensen komen uit Algerije, Eritrea, Ethiopië, Jemen, Libië, Syrië, Tunesië en Turkije.

De  opvang aan de Molenvlietsedijk 7 is geschikt voor kortdurende opvang. Het gebouw aan de Molenvlietsedijk blijft een opvanglocatie tot uiterlijk 1 december 2023.

Er is 24/7 toezicht/beveiliging aanwezig.

Voor asielzoekers gelden dezelfde regels als voor alle inwoners van gemeente Tholen. De bewoners mogen zich vrij bewegen. Wel gelden er in de crisisnoodopvang locatie de volgende huisregels:

 • Mensen worden welkom geheten en erop gewezen dat we in Nederland iedereen gelijk behandelen.
 • Mensen worden gewezen op waar ze met vragen terecht kunnen en dat er 24 uur per dag toezicht en beveiliging op de locatie aanwezig is.
 • Mensen worden gevraagd respect voor elkaar en de omgeving te hebben.
 • Iedereen moet om 22.00 uur binnen zijn.
 • Iedereen moet tussen 22.00 en 07.00 uur stil zijn.
 • Mensen kunnen om 09.00, 13.00 en 18.00 uur eten.
 • Mensen moeten meehelpen met het schoonmaken van de locatie en hun eigen slaapruimte.
 • Mensen mogen buiten geen vuur stoken en niet barbecueën.
 • Er mag binnen niet gerookt worden. Ook zijn drugs en alcohol niet toegestaan.
 • Geweld, ruzie of het verheffen van de stem is niet toegestaan.
 • Mensen worden gewezen op wat ze moeten doen in geval van gevaar of calamiteiten.

Voor asielzoekers gelden dezelfde adviezen als voor iedereen in Nederland: houd je aan de richtlijnen van Rijksoverheid en test bij klachten. Bij een positieve test gaat de besmette persoon in isolatie.

De ingang aan de Molenvlietsedijk 7 wordt de hoofdingang van de opvanglocatie. De andere ingangen van het gebouw worden gebruikt als nooduitgangen.

Er is dagbesteding op de locatie.

Ja, er is begeleiding en medische zorg geregeld.

Wij gaan ervan uit dat de mensen die opgevangen worden zich aan de afspraken en regels houden, zoals die voor alle inwoners van Tholen gelden. Mocht u toch overlast hebben van de crisisnoodopvang, dan horen wij dat graag. U kunt 24 uur per dag bellen naar telefoonnummer: 06 34578458. U krijgt dan de begeleiding/beveiliging die aanwezig is aan de lijn. Indien nodig kan de politie worden gebeld. Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar via 0900 8844. In een noodsituatie belt u 112.

Direct omwonenden zijn 15 februari per brief geïnformeerd over de verlenging van de crisisnoodopvang in het schoolgebouw aan de Molenvlietsedijk 7 in Tholen. Wij blijven ze informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Wilt u spullen doneren? Spullen, zoals speelgoed, kleding en schoenen, kunt u brengen bij:

De openingstijden kunt u via bovenstaande links vinden.

 

Na de opvang wordt het schoolgebouw gesloopt. Het gebied maakt onderdeel uit van Masterplan Tholen. De vrijgekomen locatie heeft een maatschappelijke bestemming.

Onkostenvergoeding

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid. De gemeente kan alle gemaakte kosten declareren.

Bonusregeling

Gemeente Tholen krijgt de genoemde bonus van € 2.500 per bed niet. Dit krijgen gemeenten alleen als ze vijf jaar lang minimaal 100 extra asielzoekers vrijwillig opvangen. Gemeenten kunnen daar vanaf volgend jaar € 2.500 per bed voor krijgen. Als er op die manier na drie maanden niet genoeg opvangplaatsen zijn, wordt de opvang verplicht. De bonus vervalt dan.

Deze regeling geldt niet voor gemeente Tholen. Zij vangt maximaal 50 personen op voor een periode van een jaar en dus krijgt gemeente Tholen deze bonus niet.

De mensen gaan eerst een asielprocedure in. Deze asielprocedure duurt momenteel lang. Het kan dus zijn dat ze eerst in een andere crisisnoodopvang of asielzoekerscentrum verblijven door heel Nederland. De Imigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvraag per persoon. Wanneer besloten is of deze persoon een asielvergunning krijgt, mag hij of zij tijdelijk in Nederland verblijven.

U kunt uw vraag stellen via telefoonnummer 14 0166 of via onderstaande knop op deze webpagina.

Vraag stellen crisisopvang in Tholen