Veel gestelde vragen en antwoorden

Wilt u als vrijwilliger aan de slag of iets kunnen betekenen? Dan stelt de gemeente uw hulp zeer op prijs. U kunt zich direct aanmelden via onderstaande knop:

Inloggen met DigiD Aanmelden hulp bij crisisnoodopvang

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen bang zijn voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen zijn asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (AZC's). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

De opvang van asielzoekers is eigenlijk een taak van het Rijk en wordt uitgevoerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op dit moment kan het COA het aantal asielzoekers niet aan. Het Rijk heeft daarom gemeenten om hulp gevraagd. De afspraak is dat elke veiligheidsregio 450 asielzoekers opvangt voor een periode van 3 maanden. Binnen de Veiligheidsregio Zeeland vangt Tholen daarvan maximaal 50 personen op. We vinden het belangrijk hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Omdat er sprake is van een landelijke crisis. De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen. Maar de belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra die eigenlijk al hadden moeten uitstromen naar woningen in gemeenten die er niet of onvoldoende zijn. Hierdoor zijn extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Landelijk is men druk bezig nieuwe opvanglocaties te zoeken. Normaliter zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet de regering een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden.

Het oude schoolgebouw aan de Molenvlietsedijk 7 in Tholen staat al enige tijd leeg. Gebleken is dat het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een locatie voor crisisnoodopvang. Omdat de doorontwikkeling van deze locatie door moet gaan, kan de opvangtermijn niet verlengd worden.

Het gaat om crisisnoodopvang. Bij een tekort aan gewone of standaard opvangplekken kan het COA zijn wettelijke taak niet meer helemaal uitvoeren: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan de gemeenten te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Dit om te voorkomen dat asielzoekers op straat slapen.

Aan de crisisnoodopvang worden geen andere eisen gesteld dan bed, bad en brood. Met andere woorden: er wordt uitgegaan dat er slaapvoorzieningen, douches en wc's zijn en dat voedselvooriening mogelijk is. De opvang aan de Molenvlietsedijk 7 wordt daarom sober ingericht.

Het gaat om mensen die nu niet terecht kunnen in een van de (aanmeld)centra van het COA. De centra zitten overvol, omdat er voor statushouders onvoldoende woningen zijn. Daardoor blijven zij langer in de opvangcentra en is er onvoldoende plek voor nieuwe mensen.

Er komen maximaal 50 asielzoekers.

De samenstelling van de groep in de crisisnoodopvang in Tholen bestaat uit gezinnen en alleenreizende vrouwen en mannen.

De mensen komen uit Algerije, Eritrea, Ethiopië, Jemen, Libië, Syrië, Tunesië en Turkije.

De crisisnoodopvang gaat per 1 december 2022 open om asielzoekers op te vangen. Wanneer ze aankomen, is op dit moment nog niet bekend.

De  opvang aan de Molenvlietsedijk 7 is geschikt voor kortdurende opvang. Het gebouw aan de Molenvlietsedijk blijft een opvanglocatie tot 1 maart 2023.

Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen locaties voor crisisnoodopvang open te stellen. Gemeente Tholen kan de opvanglocatie tot 1 maart 2023 openstellen. Het Rijk neemt na deze datum de opvang van asielzoekers weer over. Mocht er na 1 maart 2023 weer een oproep voor crisisnoodopvang of noodopvang komen, dan wordt met alle Zeeuwse gemeenten bekeken waar dat binnen Zeeland gerealiseerd kan worden. Dit gaat niet gebeuren in het gebouw aan de Molenvlietsedijk 7 omdat het gebouw na 1 maart 2023 gesloopt gaat worden en hier de voorbereidingen voor in gang zijn gezet. Speciaal voor de crisisnoodopvang is de sloop met 3 maanden uitgesteld. 

Er is 24/7 toezicht/beveiliging aanwezig.

Voor asielzoekers gelden dezelfde regels als voor alle inwoners van gemeente Tholen. De bewoners mogen zich vrij bewegen. Wel gelden er in de crisisnoodopvang locatie de volgende huisregels:

 • Mensen worden welkom geheten en erop gewezen dat we in Nederland iedereen gelijk behandelen.
 • Mensen worden gewezen op waar ze met vragen terecht kunnen en dat er 24 uur per dag toezicht en beveiliging op de locatie aanwezig is.
 • Mensen worden gevraagd respect voor elkaar en de omgeving te hebben.
 • Iedereen moet om 22.00 uur binnen zijn.
 • Iedereen moet tussen 22.00 en 07.00 uur stil zijn.
 • Mensen kunnen om 09.00, 13.00 en 18.00 uur eten.
 • Mensen moeten meehelpen met het schoonmaken van de locatie en hun eigen slaapruimte.
 • Mensen mogen buiten geen vuur stoken en niet barbecueën.
 • Er mag binnen niet gerookt worden. Ook zijn drugs en alcohol niet toegestaan.
 • Geweld, ruzie of het verheffen van de stem is niet toegestaan.
 • Mensen worden gewezen op wat ze moeten doen in geval van gevaar of calamiteiten.

Voor asielzoekers gelden dezelfde adviezen als voor iedereen in Nederland: houd je aan de richtlijnen van Rijksoverheid en test bij klachten. Bij een positieve test gaat de besmette persoon in isolatie.

De ingang aan de Molenvlietsedijk 7 wordt de hoofdingang van de opvanglocatie. De andere ingangen van het gebouw worden gebruikt als nooduitgangen.

Er is dagbesteding op de locatie.

Ja, er is begeleiding en medische zorg geregeld.

Wij gaan ervan uit dat de mensen die opgevangen worden zich aan de afspraken en regels houden, zoals die voor alle inwoners van Tholen gelden. Mocht u toch overlast hebben van de crisisnoodopvang, dan horen wij dat graag. U kunt 24 uur per dag bellen naar telefoonnummer: 06 34578458. U krijgt dan de begeleiding/beveiliging die aanwezig is aan de lijn. Indien nodig kan de politie worden gebeld. Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar via 0900 8844. In een noodsituatie belt u 112.

Direct omwonenden zijn 11 november per brief geïnformeerd over de crisisnoodopvang in het schoolgebouw aan de Molenvlietsedijk 7 in Tholen. Wij blijven ze informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

We weten nog niet hoe de groep mensen is samengesteld. Daarom weten we nog niet wat er precies nodig is. Zodra we hier meer over weten, vermelden wij dit op deze pagina.

Na de opvang wordt het schoolgebouw gesloopt. Het gebied maakt onderdeel uit van Masterplan Tholen. De vrijgekomen locatie heeft een maatschappelijke bestemming.

Onkostenvergoeding

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid. De gemeente kan alle gemaakte kosten declareren.

Bonusregeling

Gemeente Tholen krijgt de genoemde bonus van € 2.500 per bed niet. Dit krijgen gemeenten alleen als ze vijf jaar lang minimaal 100 extra asielzoekers vrijwillig opvangen. Gemeenten kunnen daar vanaf volgend jaar € 2.500 per bed voor krijgen. Als er op die manier na drie maanden niet genoeg opvangplaatsen zijn, wordt de opvang verplicht. De bonus vervalt dan.

Deze regeling geldt niet voor gemeente Tholen. Zij vangt maximaal 50 personen op voor een periode van drie maanden en dus krijgt gemeente Tholen deze bonus niet.

De mensen gaan eerst een asielprocedure in. Deze asielprocedure duurt momenteel lang. Het kan dus zijn dat ze eerst in een andere crisisnoodopvang of asielzoekerscentrum verblijven door heel Nederland. De Imigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvraag per persoon. Wanneer besloten is of deze persoon een asielvergunning krijgt, mag hij of zij tijdelijk in Nederland verblijven.

U kunt uw vraag stellen via telefoonnummer 14 0166 of via onderstaande knop op deze webpagina.

Vraag stellen crisisopvang in Tholen