WMO-adviesraad

Wat is de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wat is het doel van de wet?

De Wmo bestaat sinds 2007. In 2015 is de wet ingrijpend veranderd en is de uitvoering overgeheveld naar de gemeente. Het doel van de wet is om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig maatschappelijk mee te kunnen laten doen (participeren) en dat liefst in hun eigen, vertrouwde leefomgeving. Daarbij gaat men uit van hulp en betrokkenheid van het eigen netwerk, zoals familie, vrienden, buren en bekenden (mantelzorgers, vrijwilligers). Als dat niet of onvoldoende lukt, wordt ondersteuning vanuit de gemeente geboden. De gemeente ondersteunt daarnaast ook de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Wie regelt de nieuwe Wmo?

De gemeente voert de Wmo uit en is daarvoor verantwoordelijk. Zij begeleidt haar inwoners bij alle niet-medische zorg, zoals:

 • Het ondersteunen van de participatie (meedoen) en de zelfredzaamheid van inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen vertrouwde leefomgeving.
 • De inzet van mantelzorg en vrijwilligerswerk.
 • Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
 • Het bieden van opvang voor diegenen die het niet alleen redden, zoals:
  • maatschappelijke opvang;
  • vrouwenopvang;
  • beschermd wonen;
  • verslavingszorg.
 • Het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de gemeente.

Wat is de Wmo-adviesraad en wat is zijn taak bij de Wmo?

De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk gemeentelijk adviesorgaan, gevormd door inwoners van de gemeente Tholen. De Wmo-adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over inkoop, wet- en regelgeving en uitvoeringspraktijk van de Wmo. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de Wmo-adviesraad zijn vastgelegd in de Verordening Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Tholen van 8 november 2007.

De taken van de Wmo-adviesraad zijn:

 • Advisering bij de inkoop van Wmo-pakketten Vervoer, Jeugdzorg, Hulpmiddelen en Onafhankelijke CliĆ«ntenondersteuning (gevraagd advies).
 • Advisering bij het opstellen van Wmo-beleids- en uitvoeringsregels (gevraagd advies).
 • Het toetsen van de uitvoeringspraktijk aan wat in het Wmo-beleid is vastgelegd. De Wmo-adviesraad doet dit door middel van het actief verzamelen van signalen van gebruikers van de Wmo, zoals cliĆ«nten, mantelzorgers en professionals. Als de Wmo-adviesraad negatieve afwijkingen constateert die op beleidsniveau aanpassing behoeven, dan kan zij besluiten het college van burgemeester en wethouders daar schriftelijk van in kennis te stellen. Indien nodig kan de Wmo-adviesraad in voorkomende gevallen het college verzoeken haar beleid en/of uitvoering bij te stellen (ongevraagd advies).

Om zo effectief mogelijk te werk te kunnen gaan, in het belang van onze inwoners, hebben beleidsmakers en Wmo-adviesraad afgesproken elkaar, door middel van een positief-kritische benadering, op de hoogte te houden van de verschillende stappen bij de besluitvorming, de uitvoering en de advisering rond de Wmo.

Wat is de samenstelling van de Wmo-adviesraad?

 • De Wmo-adviesraad telt maximaal 11 leden. Zij zijn inwoners van gemeente Tholen of op enigerlei andere wijze betrokken bij de gemeente.
 • De Wmo-adviesraad wordt geleid door een door haar aangewezen voorzitter.
 • De Wmo-adviesraad vormt een maatschappelijke afspiegeling van de bewoners van gemeente Tholen. Leden mogen maximaal 8 jaar zitting hebben in de Wmo-adviesraad. Bij het ontstaan van vacatures zoekt de Wmo-adviesraad nieuwe geschikte kandidaten. Zowel bij de vacaturevervulling voor de voorzitter als voor de leden wordt een door de Wmo-adviesraad opgestelde profielschets als leidraad gebruikt.
 • Voor de uitoefening van zijn taak krijgt de Wmo-adviesraad ondersteuning vanuit de gemeente, zowel ambtelijk als financieel. De gemeente verzorgt eveneens de noodzakelijke vergaderfaciliteiten.
 • De adviesraad vergadert vijf keer per jaar om, in onderling overleg, agendapunten aan te reiken aan het college waarna er ook vijf keer per jaar met de wethouder wordt vergaderd.

Informatie

Voor meer informatie en/of aanmelden als lid, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de adviesraad mevrouw Thea de Hond, e-mail: thea.dehond@gmail.com.