Woonvisie 2021-2026

In oktober 2021 is dewoonvisie 2021-2026 (pdf, 2 MB) door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie gaat uit van het behouden en versterken van de bestaande woonkwaliteiten in de kernen en het buitengebied. Als gemeente streven we naar een diverse, betaalbare en duurzame woningvoorraad, passend binnen de huidige en toekomstige woonbehoefte.

We zetten daarom in op:

  • het verhogen van de kwaliteit van de bestaande woningen
  • aantrekkelijke en gevarieerde nieuwbouw, met de nadruk op bouwen voor doorstroming
  • een betaalbare en beschikbare woningvoorraad voor alle doelgroepen

Wat is een woonvisie?

De gemeente stelt een woonvisie op om de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen vast te leggen. Wat zijn de ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen en aan wat voor soort woningen is er behoefte in de toekomst. Op basis van deze visie geven we het woonbeleid verder vorm en maken we afspraken met de gemeentelijke partners op het gebied van wonen, waaronder de woningcorporatie Stadlander.

Wat zien we voor ontwikkelingen?

De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt ook in de gemeente toegenomen. Daarnaast zijn door de coronacrisis veel mensen thuis gaan werken. Hierdoor wordt de afstand tussen woonplaats en werk mogelijk als minder relevant gezien. Beide ontwikkelingen hebben invloed op het aantal mensen dat Tholen als aantrekkelijke gemeente ziet om te wonen. Verder vraagt door de toenemende vergrijzing een passend woningaanbod voor ouderen steeds meer aandacht. De woonvisie is gebaseerd op deze ontwikkelingen.

Wat vinden inwoners belangrijk?

We hebben de mening van de inwoners gevraagd via een vragenlijst. Deze input is meegenomen bij het maken van de visie. Uit de reacties blijkt dat inwoners uit Tholen een sterke binding hebben met hun eigen woonplaats, levensloopbestendig wonen belangrijk vinden en behoefte hebben aan informatie over (subsidie voor) verduurzaming. Download een samenvatting van de resultaten van het inwonersonderzoek 'Rapport Inwonersconsultatie woonwensen (onderzoeksbureau Citisens)' (pdf, 608 KB).