Meldpunt goed verhuurderschap

Discriminatie, intimidatie, dubbele bemiddelingskosten, te hoge waarborgsom: bij de verhuur van woonruimte vinden geregeld misstanden plaats. Om hieraan een einde te maken, is er vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. De wet is gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten arbeidscontract en huurcontract voortaan gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever. 

Werken verhuurders niet volgens die regels? 

Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden via de blauwe knop op deze pagina.
 

Een melding doen

Ik ben huurder

Verhuurders, verhuurbemiddelaars en werkgevers die voor woonruimte zorgen moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders intimideren. En het moet voor een huurder duidelijk zijn welke servicekosten hij moet betalen en dat bedrag mag niet te hoog zijn. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dit melden bij het meldpunt van de gemeente. Het maakt daarbij niet uit voor hoe lang u huurt, dat u arbeidsmigrant bent of nog een woning zoekt.

Over het meldpunt

De gemeente Tholen heeft een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van:

 •  (particuliere) verhuurders
 • verhuurbemiddelaars
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporatie

Als de melding niet in behandeling kan worden genomen, helpt de gemeente met het vinden van de juiste instantie waar de melding wel gedaan kan worden.

Hoe kan ik een melding doen?

Dit doet u door te klikken op de blauwe knop bovenaan de pagina. Komt u er niet uit? Neem contact op met de gemeente. Onderaan deze pagina onze contactgegevens.

Wat kan ik melden?

Het handhaven is gericht op de negen wettelijk vastgelegde algemene regels voor goed verhuurderschap met betrekking tot private verhuurders. Deze algemene regels hebben betrekking op alle fases van het verhuurproces: werving, beoordeling, bezichtiging, selectie en de uiteindelijke verhuur. 

 1. Voorkomen en tegengaan van discriminatie door: een helder en transparant selectieproces, objectieve selectiecriteria, motivering keuze huurder en een werkwijze ter voorkoming van discriminatie.
 2. Voorkomen en tegengaan van intimidatie. Bijvoorbeeld dreigen met het opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.
 3. Regels over de waarborgsom. Sinds 1 juli 2023 mogen verhuurders een waarborgsom vragen van maximaal twee maanden de kale (aanvangs)huurprijs. Is het contract vóór 1 juli 2023 afgesloten, dan is het maximaal drie maanden.
 4. Begrenzing in rekening te brengen servicekosten. Een verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die in de wet staan. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water, elektra of voor de individuele meter. Of kosten voor het gebruik van de meubels die in de woning staan of voor schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes. En de verhuurder moet ieder jaar een afrekening van de servicekosten naar de huurder sturen waarin precies staat welke kosten hij in rekening brengt.
 5. Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst. Op het contract moet een handtekening staan van de huurder en de verhuurder. Huurcontracten die zijn afgesloten vóór 1 juli 2023 en die niet op papier staan, hoeft de verhuurder niet alsnog op papier te zetten.
 6. De huurder (schriftelijk) informeren over: de rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde, de contactgegevens van het meldpunt en van de verhuurder en de servicekosten en waarborgsom.
 7. Geen dubbele bemiddelingskosten voor arbeidsmigranten. Als een verhuurbemiddelaar een woning verhuurt in opdracht van een verhuurder, mag hij de huurder niet vragen om bemiddelingskosten.
 8. Huurmaximalisatie. Het is met ingang van de Wet betaalbare huur verboden om woonruimte tot en met 186 WWS-punten te verhuren voor een bedrag dat hoger is dan op basis van het puntentotaal gerekend mag worden. Hierdoor krijgen ook huurders van het middensegment toegang tot de Huurcommissie om hun huurprijs te laten toetsen aan het WWS. De maximale lage huurgrens en middenhuurgrens worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de inflatie over de periode juli tot juli van het voorafgaande jaar. De huurprijsmaximalisatie zal direct met inwerkingtreding van de wet gelden voor woningen die qua punten en feitelijke huurprijs onder laagsegment (sociale huur) vallen. Voor woningen die voor inwerkingtreding van de wet volgens het WWS al gereguleerd zouden moeten zijn, maar een feitelijke huurprijs hebben boven de grens voor het laagsegment, geldt dat de huurprijswijziging maximaal één jaar na inwerkingtreding van de wet doorgevoerd dient te zijn. Bij huurovereenkomsten die voor inwerkingtreding van de wet een huurprijs en puntentelling hebben die hoger is dan geldt voor het laagsegment, geldt dat de huurprijsmaximalisatie pas dwingend wordt bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. De huurprijsmaximalisatie zal ook gaan gelden voor onzelfstandige woningen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het WWS-onzelfstandig (WWSO). Het WWS en het WWSO zijn gemoderniseerd en de wijzigingen zijn gelijktijdig met de Wet betaalbare huur in werking getreden. De uitleg bij de wet zegt duidelijk dat aanpassing aan de regels door bestuursrechtelijke handhaving mogelijk is, maar dat dit niet betekent dat huurovereenkomsten die daarmee in strijd zijn, (deels) nietig worden.
 9. Beperking huurprijsverhoging. Met de inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur is het verhuurders, toegelaten instellingen en dochtermaatschappijen verboden een huurverhoging toe te passen die het maximaal toegestane huurverhogingspercentage overschrijdt. De maximale huurverhoging is vastgelegd in een ministeriële regeling bij of krachtens artikel 10, tweede lid van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Tot en met 2029 geldt ook voor ongereguleerde huurwoningen een beperking van de huurverhoging vanwege de Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten. Per woningsegment geldt een ander percentage waarbij de huurprijs verhoogd kan worden. De jaarlijkse huurprijsstijging in het gereguleerde segment kan er niet toe leiden dat de huurprijs hoger wordt dan de maximale huurprijs die volgt uit het WWS(O), in dat geval kan de huur tot maximaal het toegestane WWS-bedrag verhoogd worden.

Een arbeidsmigrant kan daarnaast een melding doen als:

 • Het huurcontract en het arbeidscontract niet van elkaar gescheiden zijn
 • De rechten en plichten niet in een taal zijn geschreven die de arbeidsmigrant begrijpt.

Wat gebeurt er nadat ik een melding heb gedaan? 

Als u een melding doet en u heeft uw contactgegevens op het formulier gezet, dan dan bellen wij u altijd op.. Het streven is om dit te doen binnen een week na het maken van de melding. Als de verhuurder niet netjes verhuurt en zich niet netjes gedraagt, dan pakt de gemeente of een andere partij waarmee de gemeente samenwerkt, uw melding op. Ook anonieme meldingen worden opgepakt, maar wij kunnen u dan niet bellen en het is voor de gemeente moeilijker om iets te doen aan het gedrag van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar.

Het meldformulier is in de Nederlandse taal. Als u de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt om het formulier in te vullen, neemt u dan gerust contact met ons op. Dan helpen wij u graag verder met het invullen van de melding.

Contact

Heeft u nog vragen, bel dan naar de gemeente 14 0166 of u kunt contact opnemen per e-mail