Kabels en leidingen, verwijderen en/of aanleggen

 • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

U mag niet zonder vergunning kabels en leidingen in de openbare grond leggen of verwijderen. De gemeente beoordeelt eerst het voorgestelde tracé, de voorgestelde uitvoeringsperiode en werkwijze. De gemeente stelt zich terughoudend op om aan anderen dan openbare nutsvoorzieningen toestemming te verlenen. Bij telecommunicatie is de telecommunicatiewet van toepassing.

Voor het aanleggen van een netwerk heeft het telecombedrijf zowel een publieksrechtelijke instemming als een privaatrechtelijke toestemming van de gemeente nodig. In de wet is bepaald dat het instemmingsbesluit van de gemeente tevens de privaatrechtelijke toestemming inhoudt.

U kunt uw aanvraag indien via MOOR (inloggen bijmoorwerkt.nl.Uw aanvraag moet duidelijk zijn onderbouwd en voorzien van een gedetailleerde locatietekening waarop het tracé is aangegeven. Heeft u geen inloggegevens voor MOOR dan kunt u contact opnemen met de gemeente met het verzoek om deze aan u te verstrekken. De gemeente bepaalt vervolgens of u inloggegevens voor MOOR zult krijgen.

Meenemen

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorziet in een verplichte registratie van kabels en buizen en een verplichte informatie-uitwisseling bij graafwerkzaamheden om op deze wijze schade aan kabels en buizen te voorkomen bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Deze registratie en melding bij graafwerkzaamheden moet plaatsvinden bij het Kadaster.

Tips

Ook de eigenaren van andere gronden die gekruist worden, zowel particulier als ander overheden dienen apart een vergunning te verstrekken. Bij werkzaamheden in waterkeringen of sloten dient het Waterschap toestemming te verlenen

U kunt uw aanvraag schriftelijk of via de e-mail indienen bij de Gemeente Tholen. Uw aanvraag moet duidelijk zijn onderbouwd en voorzien van een gedetailleerde locatietekening waarop het tracé is aangegeven. Deze tekening levert u in drievoud bij ons aan.

Naast de leges vindt er verrekening plaats van vergoeding in verband met het opbreken van gemeentelijke verharding.

Gemeente Tholen
Afd. Openbare Werken
Postbus 51
4690 AB Tholen
Telefoon: 140166
mail: info@tholen.nl

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.