Rechten van burgers

De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Privacyrechten aanvragen Afspraak maken privacyrechten

De gemeente Tholen gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voor komen dat u meer wilt weten over hoe de gemeente omgaat met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u hebt.

Rechten

 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid: Dit houdt in dat u de gemeente kan vragen om gegevens zo aan te bieden dat een andere derde partij deze ook kan gebruiken.

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

Om gebruik te maken van deze rechten kunt u online een verzoek indienen door te kiezen voor de bovenste knop op deze pagina.

Lukt dit niet, dan kunt u ook een afspraak maken op het gemeentehuis. Een medewerker helpt u dan met het aanvragen van uw verzoek. U moet dan wel een geldig identiteitsbewijs meebrengen, zodat de medewerker dit kan controleren. Via de onderste knop op deze pagina kunt u hiervoor een afspraak maken.

Procesgang

Gemeente Tholen reageert binnen vier weken na ontvangst op uw aanvraag. De gemeente reageert via de mail of via de post, afhankelijk van uw opgegeven voorkeur.

Weigeren aanvraag

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente uw aanvraag weigeren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

 • de veiligheid van de staat
 • het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
 • gewichtige economische en financiĆ«le belangen van de staat en andere openbare lichamen
 • het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
 • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen

De gemeente kan een aanvraag gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek. Als de gemeente Tholen uw aanvraag (gedeeltelijk) weigert wordt u hiervan binnen vier weken schriftelijk op de hoogte gesteld.

Let op!

Gemailde aanvragen worden niet geaccepteerd, omdat een kopie van een identiteitsbewijs onvoldoende zekerheid geeft om de identiteit van een aanvrager vast te stellen.

Functionaris Gegevensbescherming MSc. J.H. Theunisse

Telefoon: 140166

E-mail: functionaris.gegevensbescherming@tholen.nl

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geĆÆdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD.

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u vindt dat u geen duidelijk antwoord krijgt op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.