missie en visie van de gemeente Tholen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad een missie en visie vastgesteld voor de gemeente Tholen. Korte zinnen die aangeven wat het bestaansrecht, de functie en rol van een gemeente in de samenleving is en welke richting de gemeente op wil in de toekomst. Missie en visie geven antwoorden op vragen als: Wat voor gemeente willen we zijn, hoe willen we als gemeentebestuur functioneren en welke organisatie past daar bij?

Kwaliteit van leven

De gemeente is er voor dienstverlening aan inwoners, recreanten, bezoekers, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties. De gemeente heeft aandacht voor ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor die belanghebbenden. De gemeente voert wettelijke en zelfstandige taken uit in het belang van en met aandacht voor de gemeenschap. De gemeente zorgt ervoor dat er een prettig woon-, werk-, verblijfs- en leefklimaat is. Soms is de gemeente leidend, soms is zij volgend; afhankelijk van de behoefte van de samenleving. In de gemeente staat de samenleving voorop en is er ruimte voor elkaar. De gemeente draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Missie

Het bestaansrecht van de gemeente is gedefinieerd als: het gemeentebestuur is er om het welbevinden in de Thoolse samenleving te bevorderen. Dat doet de gemeente door de saamhorigheid te versterken, richting te geven, te beheren, veiligheid te verbeteren en door dienstbaar te zijn. Op basis hiervan is de missie van de gemeente Tholen geformuleerd als: 

“Verbinden en versterken, vanuit traditie en ambitie”.

Visie

De gemeente Tholen geeft de Thoolse samenleving meer ruimte, dat is ons wenkend perspectief als het gaat om de relatie met de samenleving. Als overheid treden we terug en stellen we samen en in harmonie met de samenleving de kaders op hoofdlijnen vast en voeren we het beleid uit. We pakken aan, zijn dienstbaar aan de Thoolse samenleving en voeren activiteiten op het gewenste niveau uit: lokaal waar het kan, regionaal waar het moet. De gemeente Tholen geeft uiting aan deze ambities met de visie: “Ruimte aan de Thoolse samenleving”.