Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Klacht indienen particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Klacht indienen ondernemer

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

De gemeente maakt een onderscheid tussen een klacht, bezwaar en melding.

Klacht

Een klacht heeft betrekking tot het optreden en handelen van personen die bij de gemeente werkzaam zijn.

Bezwaar

Een bezwaar kunt u indienen tegen een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met uw belastingaanslag of bouwvergunning.

Melding

Een melding kunt u doen als het gaat over zaken als verzakte stoeptegels of andere defecten aan openbare werken.

U kunt gebruik maken van de klachtenregeling als u niet correct te woord bent gestaan en/of bent beledigd.

De klacht dient u schriftelijk aan te geven. U kunt hierbij gebruik maken van het klachtenformulier, maar u kunt ook uw klacht in een brief omschrijven. Voorwaarde is wel dat tenminste naam, adres en handtekening erop staan, anders wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Afhandeling

Na ontvangst van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de klacht niet eenvoudig is op te lossen, vindt er een hoorzitting plaats. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om beide partijen te horen.

Over mondelinge uitspraken van raadsleden in de vergadering van de gemeenteraad kan niet worden geklaagd; dit is geregeld in de Gemeentewet.

De klacht wordt in principe binnen 6 weken afgehandeld.

Ontevreden over de uitkomst?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Bent u toch ontevreden over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur terecht op het gratis nummer: 0800-3355555. De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.