Keuze voor een graf, grafuitgifte

U kunt een graf huren op de gemeentelijke begraafplaats. Voor het aanvragen of verlengen van een huurcontract voor een graf neemt u contact op met de gemeente.

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar.

Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen bij een particulier graf de grafrechten verlengen.

Particulier graf

Wanneer een dierbare van u overlijdt, heeft u de mogelijkheid om voor een particulier graf (eigen graf) te kiezen. De uitgiftetermijn van een particulier graf bedraagt 30, 40 of 50 jaar. Na deze tijd kan het recht steeds verlengd worden met 10 jaar. Het recht wordt toegekend aan één persoon – de rechthebbende - die ook bepaalt wie er in het graf wordt begraven en of er een grafsteen of beplanting op het graf wordt gezet. Wanneer deze persoon overlijdt, of wanneer hij het recht niet meer wenst te bezitten, kan het recht worden overgeschreven op een andere persoon of teruggegeven worden aan de gemeente.

Bij de uitgifte van een particulier graf, kunt u direct één van de naastgelegen particuliere graven reserveren voor uw naaste familie. Deze mogelijkheid geldt alleen voor familieleden in de eerste graad van bloedverwantschap. (ouders en kind(eren)).

Algemeen graf

U kunt ook kiezen voor een algemeen graf. Een algemeen graf wordt voor 15 jaar in gebruik gegeven. Het gebruiksrecht van dit algemene graf kan niet worden verlengd. Na 15 jaar kan de gemeente besluiten het graf opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente bepaalt wie in het graf wordt begraven. Op een algemeen graf kunt u ook een grafbedekking plaatsen of beplanting aanbrengen. Na deze periode krijgt de contactpersoon bericht dat de grafbedekking op enig moment moet worden verwijderd. Als de grafbedekking niet door de nabestaanden wordt verwijderd, zal de gemeente de grafbedekking verwijderen en afvoeren.

Kindergraf

Op veel begraafplaatsen zijn speciale gedeelten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Een kindergraf is kleiner dan een normaal graf en wordt ook voor 30, 40 of 50 jaar uitgegeven. De overige bepalingen voor een kindergraf zijn hetzelfde als voor een particulier graf, alleen is er een verschil in de tarieven.

Enkel-/dubbeldiep begraven

Op het overgrote deel van de begraafplaatsen in de gemeente Tholen wordt er enkeldiep begraven. Op de uitbreidingen van de begraafplaatsen wordt op sommige begraafplaatsen dubbeldiep begraven.

Begraafplaatsbegeleiders

Bij elke begrafenis is een begraafplaatsbegeleider van de gemeente aanwezig die het registratienummer van de overledene controleert en de familie en overige aanwezigen begeleidt naar het graf. Afhankelijk van de wensen van de familie zal hij al dan niet de kist laten zakken. Na de plechtigheid blijft hij bij het graf tot het gesloten wordt.

Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

 • een particulier graf
 • een algemeen graf
 • een urnenplaats/urnengraf

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf. U kunt dit ook zelf doen.

Zo vraagt u een graf aan op een begraafplaats van de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft de volgende gegevens door:
  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene wordt begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

De uitgifte van een graf lijkt op een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.