Loonkostensubsidie aanvragen

Bent u werkgever en neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Als deze persoon behoort tot de doelgroep kunt u recht hebben op een loonkostensubsidie (artikel 10d van de Participatiewet).

Neemt u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS) zoals bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet. Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat de medewerker kan verrichten.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Loonkostensubsidie aanvragen

Hoe werkt het?

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben. 
Het kan ook gaan om iemand die door de gemeente aan passend werk is geholpen en nog maar kort (max. zes maanden) in dienst is en waarbij nu ook blijkt dat er sprake is van een lagere productiviteit.

De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumuurloon kan verdienen.

Een loonwaarde-deskundige stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze deskundige wordt door de gemeente aangewezen.

De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumuurloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.

U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.

Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumuurloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.

Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumuurloon.

Wat moet ik doen?

Als u het voornemen heeft een dienstbetrekking aan te gaan met iemand die -mogelijk- behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Óf als uw werknemer nog geen 6 maanden in dienst is nadat deze door de gemeente bij u aan passend werk is geholpen. 

Vraagt u de subsidie aan voor een jongere? Doe dit binnen 6 maanden nadat de jongere geen onderwijs meer volgt. Dit kan voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO zijn.

Zo vraagt u loonkostensubsidie aan:

 • U vraagt de loonkostensubsidie aan in de gemeente waar de werknemer woont.
 • De gemeente heeft bepaalde gegevens nodig om onder meer de duur en de hoogte van de subsidie vast te stellen. U levert als werkgever dan de benodigde informatie in bij de digitale aanvraag. Het gaat dan om gegevens van uw werknemer, bewijs van uw IBAN rekeningnummer met tenaamstelling, en indien aanwezig het (voorlopig) arbeidscontract.
 • Via de blauwe knop op deze pagina kunt u digitaal een aanvraag loonkostensubsidie indienen. Dat werkt middels E-Herkenning. Komt u er niet aan uit? Neem dan contact met ons op.
 • In overleg met de gemeente komt een loonwaarde-deskundige langs om de loonwaarde van de medewerker te meten. De deskundige kijkt onder meer naar werktempo, kwaliteit, inzetbaarheid en noodzakelijke begeleiding.
 • Hiervan wordt een rapport opgesteld. Daarna ontvangt u van de gemeente een schriftelijk besluit over uw aanvraag loonkostensubsidie.
 • Bij een positief besluit ontvangt u maandelijks de loonkostensubsidie.

Andere regelingen en voorzieningen

Ontvangt u voor een medewerker loonkostensubsidie? Dan zijn mogelijk ook andere regelingen interessant. Wilt u hier meer over wilt weten? Neemt u dan contact met ons op of raadpleeg de website van UWV (voordelen en regelingen). 

Proefplaatsing

Na toestemming van de gemeente werkt de werknemer maximaal 6 maanden met behoud van uitkering. U kunt dan bekijken of iemand geschikt is voor de functie.

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt mensen die ondersteuning op de werkvloer nodig hebben .

Interne werkbegeleiding

Als er aanzienlijk meer begeleiding nodig is dan de gebruikelijke begeleiding door de werkgever en andere werknemers kunnen meerkosten van de interne werkbegeleiding worden vergoed.

No-Risk Polis

Voor veel mensen met een beperking geldt automatisch de no-riskpolis als zij gaan werken. Als een medewerker (tijdelijk) uitvalt en er is een no-riskpolis, dan betaalt het UWV de werkgever een Ziektewetuitkering.

Aanpassing werkplek

Voor een werknemer met een ziekte of handicap kunt u een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten van aanpassingen op de werkplek, hulpmiddelen, intermediaire voorzieningen, vervoersvoorzieningen.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. De doelgroepverklaring is binnen drie maanden aan te vragen door werknemer bij UWV of gemeente. Meer informatie over loonkostenvoordeel en doelgroepverklaring oudere werknemer.

Lage inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.