Bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

Als uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dat regelt u via de Belastingdienst. Daarnaast kunt u van de gemeente een aanvullende bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een re-integratietraject of een opleiding volgt.

Volgt u geen re-integratietraject of opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

U heeft niet genoeg geld om de kinderopvang te betalen. De gemeente bekijkt samen met u of het nodig is dat u geld voor de kinderopvang krijgt.

 • U werkt, volgt een traject om werk te vinden, doet een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U krijgt alleen kinderopvangtoeslag over het aantal uren dat u werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de partner die het minst werkt.
 • De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • U heeft een contract met de kinderopvang.
 • U betaalt de kinderopvang.
 • Het kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u betaalt veel mee aan de onderhoud van het kind.
 • U heeft de Nederlandse identiteit of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • Het kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Soms zijn er extra regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent of toeslagpartner bent van een familielid. Alle regels staan op de website van de Belastingdienst.

Neem contact op met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.