Vervallen verklaren grafrechten

De gemeente kan om verschillende redenen grafrechten vervallen verklaren.

Wanneer kunnen grafrechten vervallen worden verklaard?

Grafrechten kunnen vervallen verklaard worden, als:

  • De rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen een halfjaar is overgeschreven.
  • Ernstig verwaarloosde grafbedekking ondanks waarschuwingen niet wordt opgeknapt.
  • Er niet tijdig aan de (financiële) verplichtingen wordt voldaan.
  • Het grafrecht niet wordt verlengd, dan vervalt het grafrecht automatisch op de einddatum.
  • Er afstand wordt gedaan van het grafrecht.

Begraafplaatsen Stavenisse 2021

De gemeenteraad van de gemeente Tholen heeft op 26 september 2019 besloten om per begraafplaats ten minste één jaar lang te zoeken naar rechthebbenden van oude graven met als meerledig doel:

  • duidelijkheid verschaffen;
  • onderhoud aan de grafbedekking;
  • streven naar rechtsgelijkheid;
  • regie te kunnen voeren op de toekomst van een begraafplaats.

In de eerste fase betrof dit alle graven die vóór 1973 zijn uitgegeven op de twee begraafplaatsen van Stavenisse (Begraafplaats Bos en begraafplaats Prins Bernhardstraat). Voorts is besloten dat, voor zover rechthebbenden niet gevonden worden, de rechten daarna vervallen worden verklaard en de eventueel aanwezige, niet-behoudenswaardige, grafbedekkingen worden verwijderd. Voor zover er adresgegevens bekend waren, is men aangeschreven. Van 2 oktober 2019 tot 10 mei 2021 is door middel van publicaties in kranten en sociale media, de gemeentelijke website, publicatieborden op de begraafplaatsen en markering op de betreffende graven gevraagd contact te leggen met de gemeente omtrent deze graven.

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Tholen 2021 en ter uitvoering van het bovengenoemde, heeft het college van burgemeester en wethouders van Tholen bij besluit van 21 december 2021 de rechten op de volgende graven, waarvoor geen rechthebbenden zijn gevonden, vervallen verklaard:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum waarop het besluit is bekend gemaakt bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift zijn voorzien van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.