Energie

Doel

Het overkoepelend landelijke doel is het realiseren van de CO2-doelstellingen: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en 95 procent in 2050 uitgaande van de uitstoot in 1990. We houden hieraan vast, ondanks dat een Europees pakket beleidsvoorstellen (‘Fit for 55’) het Nederlandse klimaat- en energiebeleid een flinke extra opgave kan bezorgen. In de Europese Klimaatwet zijn namelijk doelen vastgelegd van een klimaat neutrale EU in 2050 en een vermindering van de broeikasgasemissie met 55 procent in 2030 uitgaande van 1990.

In de visie op de energiebalans (2021) staat dat we in 2025 ten minste 25 procent van de energievraag in de gemeente Tholen duurzaam moeten opwekken. Dit kan door aan de knoppen “energie besparen” en “energie opwekken” te draaien.

Kernboodschap

We werken aan een duurzame en groene samenleving. We zetten in op een versnelling om de gemeente te verduurzamen. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken we aan een evenwichtige balans tussen het opwekken en het verbruik van energie. We werken uiteindelijk naar een klimaatneutraal en toekomstbestendig Tholen in 2050.

Toelichting

Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd hebben we afgesproken om de CO2- uitstoot te beperken. Daarnaast speelt de ambitie om te stoppen met het winnen van (Groningse) aardgas. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne zorgt er helaas voor dat de kosten voor elke m3 gas sterk stijgt. Hierdoor ligt (energie)armoede op de loer.

Alles bij elkaar werken we aan een transitie van fossiele energie naar duurzame energie. We isoleren onze woningen en draaien aan de temperatuurknop om ons gasverbruik te laten dalen. We verbruiken meer stroom, onder meer door onze auto’s op te laden met elektriciteit. Gelijktijdig wekken we zelf stroom met onze zonnepanelen op woningen en bedrijven. De electrificering zorgt voor een hoger elektriciteitsverbruik, terwijl we hard werken aan het verminderen van ons gasverbruik.

De gemeenteraad wil met de visie op de energiebalans een balans creëren tussen het aanbod en de opwek en wil in 2025 minimaal 25 procent van onze energiebehoefte duurzaam opwekken. In 2030 is het doel 55 procent. We gaan daarom inwoners en bedrijven bewuster maken van hun energieverbruik, zodat ze een ander gedrag gaan vertonen. We zetten daarom in op informatie- en bewustwordingscampagnes en stimuleren inwoners en bedrijven daarmee om hun energieverbruik te veranderen. Daarnaast zetten we in op mogelijkheden om onze inwoners en bedrijven te kunnen helpen.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

  1. duurzaamheidsbijlage Eendrachtbode (informatieverstrekking aan inwoners) - oktober 2022;
  2. energiemarkt voor inwoners (Sint-Maartensdijk) - 9 november 2022;
  3. isolatieteam Zeeland (besteding gelden Nationaal Isolatieprogramma 2022 in de kern Sint-Maartensdijk) - februari 2023;
  4. instellen van een energienoodfonds – februari 2023;
  5. uitvoeren nationaal isolatie programma – via isolatieteam Zeeland en vouchers voor verduurzamingsmaatregelen (2023);
  6. informatiebijeenkomsten voor bedrijven (2022 en 2023).