Duurzaam wonen

Doel

We brengen de kwaliteit van de bestaande woningen omhoog. Hiervoor stimuleren we woningeigenaren om hun woning te verbeteren. We zetten daarbij extra in op het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen. Ditzelfde geldt voor de renovatie van corporatiewoningen;

Daarnaast zorgen we met aantrekkelijke en gevarieerde nieuwbouw voor woningen die passen bij de behoefte van onze (nieuwe) inwoners. Daarbij zetten we vooral in op bouwen voor doorstroming.

Kernboodschap

De gemeente Tholen is en blijft een aantrekkelijk woongebied voor onze huidige inwoners en voor mensen van buiten de gemeente. We zorgen daarom voor een woningvoorraad die divers, betaalbaar en duurzaam is, passend bij de huidige en toekomstige woonbehoefte van onze inwoners.

Toelichting

Rust en ruimte zijn kwaliteiten die inwoners van onze gemeente waarderen. We zien het als een opgave om de kwaliteiten van het wonen in onze gemeente te behouden. Het gaat hierbij om meer dan alleen de huizen. Het gaat ook om de woonomgeving en de sociale samenhang in de wijk.

Door de vergrijzing en de energietransitie verandert de woonvraag en zijn investeringen in bestaande woningen noodzakelijk. Dit zien we bij de woningen en de woonomgeving.

Woningeigenaren zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun woning. Als gemeente ondersteunen wij benodigde aanpassingen met inzet op bewustwording, informatievoorziening en financiële regelingen. Verder zoeken we bij grootschalige aanpassingen in de wijk steeds naar koppelkansen om de kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren.

In elke kern bouwen we naar behoefte door het toevoegen van woningen of door sloop-nieuwbouw. Uitgangspunt is dat inwoners in elke kern een leven lang goed kunnen wonen. Soorten van woningen die ontbreken kunnen we bijbouwen en woningen die geen toekomst meer hebben kunnen we afbreken. Ook kunnen we gebouwen omzetten naar een woonfunctie.

We vinden het belangrijk dat in onze gemeente voor elke doelgroep een passend woningaanbod te vinden is. Onze ambitie is daarom een woningvoorraad te hebben die aansluit bij de behoefte van huidige en toekomstige inwoners. Dit in prijs, kwaliteit en aantal. We kijken hierbij naar de woonbehoefte van huidige en toekomstige generaties. De groei in huishoudens die we verwachten, vertaalt zich verhoudingsgewijs vooral in een behoefte aan levensloopbestendige woningen. Dit komt door de waarschijnlijk sterke groei van het aantal ouderen de komende jaren. We zetten bij nieuwbouwplannen daarom extra in op het toevoegen van voldoende en passende woningen voor senioren.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

  1. stimuleringslening Duurzaam en Langer Thuis evalueren en zo nodig aanpassen;
  2. informeren over kosten en baten verduurzaming woning;
  3. informeren over mogelijke ingrepen;
  4. delen van inspirerende praktijkvoorbeelden;
  5. informeren over financieringsmogelijkheden.