Openbaar groen/klimaatadaptie

Inrichting en beheer

Voor het openbaar groen hebben wij een werkplan biodiversiteit uitgewerkt om de natuurwaarden in het openbare gebied te vergroten. We zetten ons in voor minder stenen, meer bomen en andere beplantingen. We zorgen voor een variatie aan soorten groen, terugdringing van invasieve soorten, toepassing van inheemse soorten en gefaseerd beheer. We streven naar een breed samengestelde openbare ruimte gericht op een geschikte biotoop voor doelsoorten/gidssoorten. Daarmee realiseren we specifieke natuurwaarden, waarvan deze soorten en ook veel andere soorten profiteren.

Extra bomen aanplanten

Op basis van de medio 2021 aangenomen motie “Actieplan bomen” werken we aan de jaarlijkse toevoeging van aanzienlijke aantallen bomen en bosschages in de openbare ruimte en in particuliere tuinen en erven. Het doel is dat er in de gemeente 25.000 bomen bij komen:

  1. via 1 boom per gezin op erven/terreinen/tuinen en de overige bomen/bosschages in openbare ruimte;
  2. op basis van elementen uit de Zeeuwse bosvisie ter versterking van de landschapsontwikkeling;
  3. door bij voorkeur gebruik te maken van bestaande initiatieven, zoals Plan Boom, Stichting Steenbreek (tegelwippen) en Meer Bomen Nu.

Het volgende is hiervoor gedaan:

  1. meerjarenplan opgesteld;
  2. 4.100 boompjes via uitdeelactie 2021;
  3. 45.00 stuks via uitdeelactie 2022 tegelijk met initiatief Plan Boom;
  4. 325 bomen aangeplant in de openbare ruimte in 2021;
  5. in 2022 zijn er 375 bomen geleverd voor aanplant in gemeentelijk openbaar groen (bosschages zijn hierin niet meegeteld);
  6. aanleg kleine bosjes zijn in voorbereiding en uitvoering;
  7. bomenhub is aangelegd, met Meer Bomen Nu.

De ambitie is om in 2023 de doelstelling (het aantal 25.000) te behalen.

Als gemeente zijn we in 2022 aangesloten bij het NK-tegels wippen. Behalve dat we hiermee inwoners stimuleren om tegels uit de tuin te halen, geven we zelf ook het goede voorbeeld door op diverse plaatsen in de openbare ruimte tegels te verwijderen. In de plaats daarvan leggen we openbaar groen aan en als het kan ook bomen. In 2022 zijn 8.617 tegels gewipt in onze gemeente. Dat is een vermindering van ca. 780 m2 verharding ten gunste van groen. Ons eigen beheergebied is hierdoor met ongeveer 600 m2 groen toegenomen en dus een gelijke hoeveelheid verharding verminderd. In 2023 gaan we daarmee verder.