Communicatie

Het succes van het project duurzaamheidscampagne hangt mede af van een goede, optimale, op het onderwerp afgestemde communicatie. Dat klinkt als logisch, dat is het ook, toch moeten we zorgvuldig nadenken hoe we de communicatie vormgeven. Wie doet wat, waar, wanneer, waarom en hoe? Wat willen we bereiken met behulp van de drietrapsraket kennis, houding, gedrag.

De volgende quotes zijn vaak van toepassing: "Doe je niets, dan blijf je achter de feiten aanhollen!” en “Binnen beginnen is buiten winnen!”

Direct in middelen denken? Nee, het succes zit in het communiceren volgens een strategie en een zorgvuldig overwogen aanpak en uitvoering. Dit zijn de stappen waar we voortdurend mee bezig moeten zijn. Daarom in dit project in algemene zin een beschrijving wat communicatie kan betekenen en bijdragen.

In een eerder concept van dit document zijn onder andere de volgende communicatiemiddelen genoemd: website, campagnepakket, logo, format sociale media, format persbericht, communicatie intern. Deze middelen zijn voor algemeen gebruik en logisch om die te betrekken bij deze duurzaamheidscampagne.

Vanuit de communicatiestrategie bekeken heeft het de voorkeur om steeds bij elk onderwerp (vraagstuk) te beoordelen voor welke communicatieaanpak we kiezen en welke middelen we daarbij inzetten. De hiervoor genoemde middelen kunnen dan van toepassing zijn. Ongetwijfeld ontstaan er dan nog veel andere ideeën als we met een bepaald vraagstuk aan de slag gaan.

Om de hiervoor aangegeven reden is het niet wenselijk om nu uitgebreid in te gaan op de toe te passen aanpak. Dit doen we bij de invulling of uitwerking van de in de bijlage weergegeven kalender.

Wel geven we aan hoe we de communicatie van deze duurzaamheidscampagne aanpakken.

Voor de uitvoering van dit document formeren we een kernteam, dat zicht houdt op het verloop van de uitvoering en op de over het gehele project gemaakte afspraken en planning. Het gaat dus om afspraken op uitvoerend niveau per product en natuurlijk ook over communicatie.

Communicatieacties borgen we in de kalender (planning), en koppelen daarover terug aan het kernteam. Per kwartaal komen we met de projectgroep bijeen om te bespreken of we met de uitwerking op de goede weg zitten. Natuurlijk is het de bedoeling om per activiteit uit de kalender de intern deskundigen (inhoudelijk verantwoordelijk) te betrekken bij de daadwerkelijke communicatie uitvoering. Hun expertise is noodzakelijk en onmisbaar!

Met z'n allen werken we aan deze mooie campagne en gaan we voor een optimaal succes op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid!