Coffeeshop openen

Wilt u een coffeeshop beginnen? Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Deze staan in een exploitatievergunning en gedoogverklaring. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Om een coffeeshop te kunnen beginnen is een exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig van de gemeente. Bij indiening van een verzoek voor een vergunning en een verklaring vindt er onder andere een toetsing plaats aan het gemeentelijk beleid voor coffeeshops.

Nulbeleid

De gemeente Tholen voert al vele jaren een nulbeleid voor wat betreft de aanwezigheid van coffeeshops. Dit nulbeleid is een onderdeel uit het beleid dat het gemeentebestuur van Tholen voert voor wat betreft het tegengaan van drugsgebruik en/of gebruik van andere verslavende middelen. De gemeente Tholen werkt op het gebied van openbare orde en veiligheid samen met andere gemeenten in het district Markiezaten. Recentelijk is door de burgemeester in het Damoclesbeleid het nulbeleid nog eens vastgelegd. De gemeente Tholen acht de vestiging van een coffeeshop in de gemeente Tholen uit oogpunt van openbare orde en veiligheid niet gewenst.

Voor wat betreft de fysieke ruimte voor een coffeeshop in de gemeente Tholen leent geen van de kernen van de gemeente zich qua aard en structuur voor de vestiging van een coffeeshop. Met name de kleinschaligheid van de kernen van de gemeente staat daaraan in de weg. Ook zou vestiging van een coffeeshop niet te verenigen zijn met het imago van de gemeente dat we als gemeentebestuur uitdragen, waarbij de rust en de ruimte en de aantrekkelijkheid voor in natuur en cultuurhistorie geïnteresseerde bezoekers belangrijke aspecten zijn.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.