Ontheffing 12-dagenregeling

Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Aanvragen ontheffing Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen ontheffing

De activiteiten binnen een horecabedrijf of sportvereniging moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Organiseert u een activiteit, bijvoorbeeld met live-muziek of een DJ waarbij u niet aan de geluidsnormen van het Besluit kunt voldoen, dan moet u de activiteit melden als incidentele festiviteit.

Als sportverenigingen de veldverlichting willen laten branden binnen de tijden dat dit op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet is toegestaan (tussen 23 en 7 uur), moet de vereniging dit melden.

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing van de geluidsnormen of voor het langer laten branden van de veldverlichting te krijgen, zijn:

  • U organiseert een eenmalige activiteit
  • U krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar

Het college wijst per kalenderjaar een aantal collectieve dagen aan. De aangewezen dagen vindt u terug in onderstaand overzicht.

12-Dagen regeling

Het college van burgemeester en wethouders van Tholen heeft, op basis van het bepaalde in artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, besloten om de volgende dagen aan te wijzen als dagen, ten behoeve van de viering van collectieve festiviteiten binnen horeca-, sport- en recreatie inrichtingen. Op deze dagen zijn de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet van toepassing:

Kern Collectieve festiviteit Aantal dagen resterend voor incidentele festiviteiten  
Tholen Koningsdag, Braderie/kermis (vrijdag/zaterdag) 9  
Poortvliet Koningsdag, Zomermarkt 10  
Scherpenisse Koningsdag 11  
Sint-Maartensdijk Koningsdag, Braderie 10  
Stavenisse Koningsdag, Braderie 10  
Sint-Annaland Koningsdag, Braderie 10  
Oud-Vossemeer Koningsdag, Braderie, Kermis (zaterdag) 9  
Sint Philipsland Koningsdag, Braderie 10  

Het voorgaande houdt in dat deze inrichtingen op de aangewezen dagen niet gebonden zijn aan de geluidnormen die volgens het Activiteitenbesluit gelden. Er mag dan ten opzichte van de normaal toegestane niveaus meer geluid geproduceerd worden. Hierbij dient wel te worden voorkomen dat overmatige geluidhinder voor de omgeving ontstaat. Naast de aangewezen dagen voor collectieve festiviteiten kunnen burgemeester en wethouders per bedrijf een aantal dagen aanwijzen voor de viering van zogenaamde incidentele festiviteiten. Het aantal collectieve- en incidentele festiviteiten tezamen mag per kalenderjaar niet meer dan 12 bedragen.

U meldt de incidentele festiviteit of het langer ingeschakeld zijn van de veldverlichting bij de gemeente. De melding moet minstens twee weken voor de datum van de activiteit zijn ingediend. U ontvangt dan op tijd een schriftelijke ontheffing van de gemeente met de voorwaarden waaronder de ontheffing is verleend. Inclusief de per woonkern jaarlijks aangewezen collectieve dagen kan per adres 9 tot 11 keer een ontheffing voor een incidentele festiviteit worden verleend.

De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of eerder is geconstateerd dat overlast werd veroorzaakt.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.