Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente.

De inspecteur controleert:

 • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
 • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
 • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
 • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • Geef de startdatum of einddatum door:
  • Starten melden: doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
  • Einde melden: doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.