Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Via de Vergunningcheck kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket.

Als u een grote boom wilt omzagen, rooien of stevig snoeien dan heeft u een vergunning nodig als deze boom op uw eigen terrein staat en de stam dikker is dan 40 centimeter. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u meestal wel zonder vergunning verwijderen, maar bijvoorbeeld niet als de boom in het beschermd stadsgezicht staat. Via de Vergunningcheck kunt u eenvoudig nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom belangrijk is vanwege:

 • natuurwaarde
 • landschappelijke waarde
 • waarde voor stads- en dorpsschoon
 • beeldbepalende waarde
 • cultuurhistorische waarde
 • waarde voor de leefbaarheid

Voor bomen en bossen die vallen onder de bescherming van de Omgevingswet (voorheen: Wet natuurbescherming), geldt een meld- en herplantplicht. Kappen is toegestaan, maar de kap moet u vooraf melden en herbeplanten is verplicht. Zo blijft de oppervlakte aan bomen en bossen in Nederland bewaard. Via de Vergunningcheck kunt u nagaan of u de kap en herplant moet melden bij de Provincie Zeeland.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Overleg daarom met uw buren.

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.