Afvalwater lozen

Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het Omgevingsloket.

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van Iplo.

Er zijn speciale regels voor:

 • afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater
 • afvalwater van een bedrijf. Bijvoorbeeld afvalwater van een industrieel bedrijf, agrarisch bedrijf, restaurant, garage, laboratorium enzovoorts
 • afvalwater van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit in de openbare ruimte (bijv. bouwen)
 • afvalwater van een vaartuig
 • afvalwater van reinigingswerkzaamheden zoals schoonmaken voertuigen, vaartuigen, dierverblijven, buitenmuren enzovoorts

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • U bent verplicht afvalwater te lozen in het riool. Daarnaast houdt u zich aan de regels uit omgevingsplan. Een nieuwe rioolaansluiting moet u aanvragen via www.tholen.nl/rioolaansluiting-aanvragen
 • Loost u niet op het riool, dan moet u een melding doen. U heeft een goede reden nodig. Bijvoorbeeld omdat het riool op een grote afstand van uw huis ligt. Daarnaast moet u uw afvalwater leiden via een septic tank of een ander soort zuiveringsvoorziening voor afvalwater.

Komt uw afvalwater uit een bedrijfslocatie of van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit?

 • U moet zich houden aan algemene regels. Deze regels vindt u terug via het Omgevingsloket.
 • Controleer via het Omgevingsloket of u een melding of vergunning nodig heeft. Daarnaast moet u een rioolaansluiting aanvragen via www.tholen.nl/rioolaansluiting-aanvragen

Komt uw afvalwater van een boot?

 • Als u een pleziervaartuig heeft, dan moet u het afvalwater opsparen en lozen in het vuilwaterinnamepunt in een jachthaven.
 • Als binnenschipper bent, dan mag u uw afvalwater wel lozen op het oppervlaktewater, maar dan heeft u wel een zorgplicht. Dit betekent dat u er alles aan doet om de milieugevolgen van de lozing zo klein mogelijk te houden (bijv. u loost geen zwaar chemische stoffen). Daarnaast kunnen er extra regels gelden voor sommige vaarwegen met speciale natuurwaarde. Deze extra regels kunt u vinden via het Omgevingsloket.

Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.
 • Vergeet niet separaat een nieuwe rioolaansluiting aan te vragen via www.tholen.nl/rioolaansluiting-aanvragen

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.