Afval inzamelen en verwerken

Voor het doorzoeken van los huishoudelijk afval vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Op grond van de gemeentelijke afvalstoffenverordening is het verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en te doorzoeken behoudens een aanwijzing door de gemeente.

Er zijn verschillende inzamelaars aangewezen voor onder andere huishoudelijk restafval, groente- fruit- en tuinafval, oud papier, glas, textiel, frituurvet en -olie. Verwerken van afval- en grondstoffen mag alleen plaatsvinden door erkende afvalverwerkers.

Om te worden aangewezen als inzamelaar voor een soort afval kunt u een verzoek indienen bij de gemeente.

Zo vraagt u een vergunning aan voor het doorzoeken van afval:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • welk soort afval u wilt doorzoeken
    • wanneer u het afval wilt doorzoeken

U dient uw verzoek om te worden aangewezen in bij de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.