Gezamenlijke werving en benoeming rekenkamers De Bevelanden en Tholen

De Zeeuwse gemeenteraden van Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen hebben besloten om samen te werken bij de invulling van een rekenkamer. Hiervoor is een wervingscommissie samengesteld. Na het doorlopen van een uitgebreide en zorgvuldige procedure draagt de wervingscommissie vijf kandidaten voor ter benoeming in de rekenkamers van de gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen. In de komende weken nemen de gemeenteraden een besluit op deze voordracht.

Samenwerking

Met de Wet versterking decentrale rekenkamers zijn de gemeenten verplicht om een onafhankelijke rekenkamer te hebben. De gemeenteraden hebben ervoor gekozen om ieder afzonderlijk een rekenkamer in te stellen, maar samen te werken met de andere gemeenten ten aanzien van de werving van rekenkamerleden en de ondersteuning van de ingestelde rekenkamers. Doordat de personele invulling van deze rekenkamer gelijk is, wordt dit een personele unie genoemd. Door de rekenkamer gezamenlijk in te vullen worden kennis, kunde en ervaringen efficiënt gedeeld.

De rekenkamers van Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen zullen kritisch en onafhankelijk onderzoek doen naar de prestaties van de gemeentes op diverse terreinen. Door goed contact te onderhouden met de gemeenteraden zorgt de rekenkamer voor relevante en actuele onderzoeksonderwerpen rondom de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeentelijke besturen.

Wervingscommissie

Voor de werving van de voorzitter en leden van de rekenkamers is een wervingscommissie samengesteld. Iedere gemeenteraad heeft een vertegenwoordiger aangewezen die zitting heeft in deze wervingscommissie. De wervingscommissie heeft de profielschets vastgesteld, brieven geselecteerd, kandidaten gesproken en een voorzitter en vier leden geselecteerd. Zij werden daarbij ondersteund door bureau Necker en 2 raadsgriffiers.

Kandidaten

De wervingscommissie stelt ter benoeming in de rekenkamers van de gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen voor:
1. Mevrouw drs. A.C.F. (Arianne) Metz CPC, CIPP/E, CIPT uit Kwadendamme te benoemen als voorzitter van de rekenkamers
2. Mevrouw drs. I.S. (Ilona) Pattenier uit Koudekerke te benoemen als lid van de rekenkamers
3. De heer drs. J.G.J. (Joost) van Driessen MBA uit Kapelle te benoemen als lid van de rekenkamers
4. De heer drs. A. (Alex) Maas uit Domburg te benoemen als lid van de rekenkamers
5. De heer drs. J.H. (Hans) Mulder uit Zoutelande te benoemen als lid van de rekenkamers.

Wat doet een Rekenkamer?

De Rekenkamer is een onafhankelijke instantie en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt: ‘doeltreffendheid’: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?