Baggerwerkzaamheden in Stavenisse

Waterschap Scheldetromen baggert vanaf volgende week (week van 26 februari) de waterlopen in Stavenisse.

Waarom baggeren?

Bagger is natte grond die in de loop der jaren in het water en uiteindelijk op de bodem terecht is gekomen, waarin onder andere plantenresten, bladeren, zand en stof zitten. Te veel bagger, riet en waterplanten maakt de sloot ondiep, houdt de doorstroming tegen en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat en het water kan gaan stinken. Om dit te voorkomen, voert Waterschap Scheldestromen eens in de acht jaar bagger werkzaamheden uit.

Wat merk ik?

Het baggeren zelf geeft meestal geen overlast, maar de vrachtwagens die de baggerspecie afvoeren, kunnen geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaken. Het werk gebeurt binnen de normale werktijden en de vrachtwagens rijden een aantal keer per dag heen en weer.

Meer informatie

Meer informatie over: