Het Thoolse milieubeleid

Op 24 april 2003 heeft de gemeenteraad van Tholen het eerste Thoolse milieubeleidsplan Samen op weg naar meer duurzaamheid 2003-2008 vastgesteld. Met dit milieubeleidsplan heeft de gemeente invulling gegeven aan artikel 4.16 van de Wet milieubeheer. Hiermee zijn de hoofdlijnen bepaald van het door de gemeente Tholen te voeren milieubeleid en de richting van te nemen beslissingen op het gebied van milieu. 

Tussentijdse evaluatie milieubeleidsplan 2003-2005

De eerste helft van de uitvoeringsperiode van het milieubeleidsplan, lopende van 2003 tot en met 2008, is inmiddels verstreken. Door het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie van het milieubeleidsplan is nagegaan hoe ver de beleidsuitvoering van het milieubeleidsplan is gevorderd. De notitie Beleid Gewogen is hiervan het resultaat. 

Milieuprogramma 2007

Op basis van de Wet milieubeheer is het verplicht om jaarlijks een milieuprogramma op te stellen en bestuurlijk te laten vaststellen. Het milieuprogramma 2007 geeft een weergave van de milieutaken die in 2007 door de gemeente worden uitgevoerd. Het milieuprogramma 2007 is op 14 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Milieuverslag 2006

Ook het opstellen van een milieuverslag is jaarlijks verplicht. In het milieuverslag 2006 is de voortgang en planning van de voor 2006 geplande activiteiten beschreven. Het milieuverslag 2006 is op 22 maart 2007 door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lizette de Hond, tel. (0166) 668 360.

Als gevolg van de introductie van het Bouwstoffenbesluit in 1999 en de Wet Stedelijke Vernieuwing (WSV) in 2000 zijn de gemeenten een steeds actievere rol gaan innemen op het gebied van bodembeheer.  Het bodembeleidsplan geeft geen gedetailleerde uitwerking van het beleid. Getracht is de beleidsnotitie beknopt en leesbaar te houden. (Het beleidsplan wordt eind 2015 geactualiseerd).