Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Algemeen

De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater (inclusief hemelwater) op haar grondgebied. De gemeente zorgt daarmee voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Het is de verantwoordelijkheid en de verplichting van diegene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te verzorgen. De aanleg van een stelsel tussen de perceelgrens en de gemeentelijke riolering wordt altijd door of namens de gemeente uitgevoerd. De aanvrager moet zelf op  particulier terrein, op maximaal 50 cm uit de perceelgrens, een ontstoppingsstuk in de afvoerleiding plaatsen.

Wanneer aansluiten?

Voor kleine huishoudelijke lozingen is aansluiting op het gemeentelijk riool verplicht als de afstand van de perceelgrens tot het gemeentelijk riool minder of gelijk is aan 40 meter. Bij een afstand groter dan 40 meter bent u niet verplicht om aan te sluiten, maar dan bent u wel verplicht om zelf voor een zuiveringsvoorziening te zorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met waterschap Scheldestromen (handhaving@scheldestromen.nl).

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel, bijvoorbeeld in geval van nieuwbouw, dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Riolering op uw eigen terrein

Als u uw riool op een gemengd stelsel aansluit moet u, bij nieuwbouw, op uw eigen terrein tot aan de perceelgrens de riolering in een gescheiden stelsel aanleggen gescheiden met een groene (regenwater) èn een grijze (vuilwater) leiding aanbieden tot net vóór de perceelsgrens en van daaruit met een Y-verloopstuk met één buis verder gaan tot tegen de perceelsgrens. Van daaruit gaat een door onze aannemer gelegde pvc-buis naar het hoofdriool. Als de gemeente in de toekomst het rioleringsstelsel aan gaat passen (bijvoorbeeld van gemengd naar gescheiden) heeft u op uw eigen terrein alles al in orde. Als u uw riool op een (verbeterd) gescheiden stelsel aansluit, bent u vanzelfsprekend ook verplicht de riolering op uw eigen terrein gescheiden aan te leggen.

Het gebruik van de juiste kleur buizen is belangrijk voor de herkenbaarheid. Bij een gemengd stelsel worden grijze PVC-buizen toegepast. Als er sprake is van een gescheiden rioolstelsel zal het vuilwater in een grijze buis worden aangelegd en het hemelwater in de groene kleur. Als in de directe omgeving oppervlaktewater aanwezig is, dient het regenwater door middel van een groene PVC-buis op het oppervlaktewater (bv vijver of sloot) te lozen. Voor woningen wordt een diameter 125 mm toegepast, voor overige bouwwerken dient een rioleringsberekening te worden overlegd. Er dient een rioleringsberekening te worden overlegd als er afgeweken wordt van de aanleg van een enkele buis met een diameter van 125 mm. Indien de diameter groter is dan 160 mm dienen ook de werkelijk gemaakte kosten betaald te worden.

Wat moet ik doen?

De rioolaansluiting kan aangevraagd worden door de eigenaar, een projectontwikkelaar of een gemachtigde van één van beiden. Zodra uw aanvraag binnen is, wordt deze in behandeling genomen en zal de aansluiting op korte termijn (indien mogelijk) gerealiseerd worden. 

Zo vraagt u een rioolaansluiting aan:

  • Neem contact op de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • uw contactgegevens
    • de plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
    • een tekening van de leidingen
    • de reden van de aansluiting

Door op de button te klikken, wordt u door het aanvraagproces geleid.

Wat kost het?

De kosten voor het aansluiten van een enkele of dubbele aansluiting op de gemeentelijke riolering bedraagt € 835,00 (inclusief BTW), tenzij een diameter groter dan 160 mm wordt toegepast. In bepaalde situaties kunnen ook de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd. Na aansluiting wordt de nota toegezonden. 

In uitbreidings- en inbreidingsplannen zit in een aantal gevallen de prijs van de rioolaansluiting al in de grondprijs.

Contactgegevens

De rioolaansluiting kan aangevraagd worden door de eigenaar, een projectontwikkelaar of een gemachtigde van één van beiden. U kunt de aanvraag middels een aanvraagformulier indienen bij het College van B&W, afdeling Openbare Werken, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen.

Zodra uw aanvraag binnen is wordt deze in behandeling genomen, en zal de aansluiting op korte termijn (indien mogelijk) gerealiseerd worden.

Wet en regelgeving