Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een weg aanleggen
 • een sloot graven of dempen
 • een boom planten
 • grond ophogen of afgraven

Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. U heeft dan een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.

Wat moet ik doen?

Om een vergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • een plattegrond met maatvoeringen
 • een omgevingsschets
 • een beschrijving van het werk
 • een beschrijving van de bijzonderheden (zoals mogelijke vervuiling en overlast voor omwonenden)

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere: 

 • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan¬†
 • het mag niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaan

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het aanleggen, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het aanleggen aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het aanleggen. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente eerst bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

 

Wat kost het?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Contactgegevens

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet en regelgeving