Omgevingsvisie

Lees hier de omgevingsvisie (pdf, 11 MB) Planmer beoordeling omgevingsvisie (pdf, 835 KB) Vul hier de enquête in

Algemeen

De wereld om ons heen verandert. We krijgen elke dag te maken met allerlei ontwikkelingen, zoals de overgang naar duurzame energie, klimaatverandering, beschermen van natuur en milieu en woningbouw. Onderwerpen die de samenleving sterk veranderen. Waar we iets mee moeten doen. Grote uitdagingen! Veel is mogelijk op veel plaatsen, maar we kunnen niet alle veranderingen en ideeën tegelijk doen. Keuzes zijn noodzakelijk.

Wethouder Peter Hoek: “Ook in onze gemeente krijgen wij met deze grote veranderingen te maken. Om ons hierop goed voor te bereiden hebben we een omgevingsvisie gemaakt. We zoeken in deze visie naar oplossingen en ruimte. Wat willen we bereiken, wat kan en mag wel en wat kan en mag juist niet.”

Wij zijn al langere tijd bezig met het opstellen van de visie. Iedereen in de gemeente kon al eerder hun mening geven. 250 Inwoners reageerden op de eerste enquête. Ook bezochten inwoners eerdere informatie- participatiebijeenkomsten. Alle informatie die u als inwoner gaf, hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de nieuw gemaakte concept omgevingsvisie. U krijgt nóg een keer de kans om op de nieuwe omgevingsvisie te reageren. Zie elders op deze pagina.

Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we de komende jaren met de omgevingsvisie aan de slag, zegt Peter Hoek. Hij vervolgt: “In de visie staan de ambities en beleidsdoelen van de gemeente voor de lange termijn. We hebben het dan over het hele grondgebied van de gemeente en de leefomgeving. Met de omgevingsvisie schetsen we voor iedereen in onze gemeente een duidelijk toekomstbeeld. Om u te inspireren om mee te doen.”

We willen onze dorpen mooier en sterker maken. Samen gaan we kijken waar u kunt bouwen en hoe we omgaan met bedrijventerreinen, wel of niet uitbreiden. We kijken ook naar eventueel extra ruimte voor recreatie en toerisme.

Wat is de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een gevolg van de inwerkingtreding van de omgevingswet op 1 januari 2024. In de omgevingswet staat dat elke gemeente vóór 1 januari 2025 een omgevingsvisie moet vaststellen. Wij willen onze visie in de raadsvergadering van 15 juni laten vaststellen. Dus ruimschoots op tijd.

Volgens de omgevingswet gaat de omgevingsvisie over:

  • de hoofdlijnen van de kwaliteit van de ruimtelijke leefomgeving;
  • de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied;
  • de hoofdzaken van het beleid op alle belangrijke terreinen van de ruimtelijke leefomgeving.

De omgevingsvisie is het cement tussen de stenen en zorgt voor de verbinding in het gemeentelijke beleid. In de visie staan de hoofdlijnen die voor de ruimtelijke leefomgeving belangrijk zijn. Het zorgt voor samenhang en maakt waar nodig keuzes. In de visie staat veel over ontwikkeld en vastgesteld beleid. Denk aan milieu, verkeer en vervoer, toerisme, erfgoed, energie en ruimtelijke ordening.

Na de vaststelling van de omgevingsvisie werken wij gemaakte keuzes uit in het programma en het omgevingsplan. Hiervoor treffen wij al voorbereidingen, waarbij we denken aan beschermen van biodiversiteit, behouden van natuurlandschappen en ontwikkelen van woningbouwlocaties. Dat willen we in de uitvoering terug zien.

Omgevingsvisie ter inzage

Op deze pagina kunt u lezen dat wij een concept omgevingsvisie hebben gemaakt. We leggen in het kort uit wat een omgevingsvisie is en wat daarvan de bedoeling is. Van 20 maart tot en met 1 mei ligt de visie ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis en kunt u de visie op deze pagina lezen.

Het is de moeite waard de omgevingsvisie te lezen. Vooral als u later de enquête invult, die we speciaal hiervoor hebben gemaakt. Elders op deze pagina leest u meer over de enquête.

Enquête

Wij vinden het belangrijk u te informeren over heel veel ontwikkelingen waar wij als gemeente mee bezig zijn. Wij kiezen voor een goede wisselwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. Bij de omgevingsvisie gaat het om de ruimtelijke leefomgeving. Hoe vindt u dat de gemeente er op de lange termijn uit kan zien? Dat komt in de omgevingsvisie te staan. Hierover kunt u meer lezen in de tekst onder algemeen en onder omgevingsvisie ter inzage.

Om er achter te komen wat u vindt, hebben wij een enquête gemaakt. Met de bedoeling dat u uw mening geeft over de toekomstige ruimtelijke leefomgeving van de gemeente Tholen. Uw mening verwerken wij zoveel mogelijk in de definitieve omgevingsvisie.

Als u niet de kans heeft om de omgevingsvisie te lezen, dan kunt u de enquête toch invullen, want we leiden de vragen vooraf in met een korte toelichting.

De enquête kunt u van 20 maart tot en met 1 mei digitaal op deze pagina invullen. De resultaten publiceren wij op onze website. De uitvoering van de enquête is in handen van RHO Adviseurs. De antwoorden die u geeft zijn anoniem en nooit te herleiden naar persoonsgegevens.

Wij hopen dat u de moeite neemt om de enquête in te vullen. Hoe meer reacties wij ontvangen, hoe beter de uiteindelijke omgevingsvisie er uit komt te zien. Samen gaan we voor het beste resultaat!

Participatiebijeenkomst

Dinsdag 28 maart organiseren wij in het gemeentehuis van Tholen twee participatiebijeenkomsten. In de middag vanaf 15:00 uur voor uitgenodigde stakeholders, die zakelijk-inhoudelijk bij de omgevingsvisie zijn betrokken. In de avond vanaf 19:30 uur voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen en stichtingen.

Wij hopen dat u de avondbijeenkomst bezoekt. Met de informatie die u daar krijgt, kunt u nog beter de enquête invullen, of inspreken tijdens de commissievergadering bestuurszaken. Geef tijdens deze participatieavond vooral uw mening. Wij horen graag wat u vindt, welke ideeën en wensen u heeft. Uw kennis, behoefte en ervaring kunnen goed aansluiten op de kennis die professionals hebben.

Wij willen met participatie van u zoveel mogelijk informatie verkrijgen en verwerken in de omgevingsvisie. De praktijk leert dat we u niet altijd tegemoet kunnen komen in wat uw wensen zijn. We houden er wel zoveel mogelijk rekening mee.

Tijdens deze bijeenkomst informeren we u ook over de huidige stand van zaken. Koos Seerden van RHO Adviseurs begint de bijeenkomst om u bij te praten over de belangrijkste zaken. Hij gaat vooral in op de ontwikkelingen sinds de start met de omgevingsvisie. Ook legt hij uit hoe de resultaten uit de vorige enquête zijn verwerkt en hoe de concept omgevingsvisie uiteindelijk is opgesteld.

Wij hopen dat u deze participatiebijeenkomst bezoekt, De omgevingsvisie is van en voor alle Tholenaren. Daarom vinden wij uw mening en uw inbreng zo belangrijk. Doe mee, denk mee, praat mee en kom naar de participatiebijeenkomst!

Vergadering commissie bestuurszaken

Tijdens de inzage periode van de omgevingsvisie en aansluitend op de participatiebijeenkomst vergadert op 13 april de commissie Bestuurszaken. De leden van de commissie laten zich dan informeren over de stand van zaken over de concept omgevingsvisie. U kunt daar ook bij zijn, inspreken en uw mening geven. U hoort dan ook wat de commissie op dat moment vindt van de conceptvisie.

Voor het inspreken bij de commissievergadering kunt u tot 12.00 uur op de vergaderdag een mail sturen naar griffie@tholen.nl.

Indienen zienswijzen

Naast participatie is er een formele gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De gemeenteraad beslist dan sowieso over uw formele zienswijzen. Zienswijzen kunt u indienen tot en met 1 mei bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen.

Raadsvergadering

Na de uitgebreide participatie- en inspraakmogelijkheid is het aan de gemeenteraad om uiteindelijk de omgevingsvisie vast te stellen. Op basis van een voorstel van het college van burgemeester en wethouders en op advies van de commissie bestuurszaken neemt de gemeenteraad op 15 juni een beslissing over de omgevingsvisie.