Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U mag niet zonder vergunning kabels en leidingen in de openbare grond leggen of verwijderen. De gemeente beoordeelt eerst het voorgestelde tracé, de voorgestelde uitvoeringsperiode en werkwijze. De gemeente stelt zich terughoudend op om aan anderen dan openbare nutsvoorzieningen toestemming te verlenen. Bij telecommunicatie is de telecommunicatiewet van toepassing.

Voor het aanleggen van een netwerk heeft het telecombedrijf zowel een publieksrechtelijke instemming als een privaatrechtelijke toestemming van de gemeente nodig. In de wet is bepaald dat het instemmingsbesluit van de gemeente tevens de privaatrechtelijke toestemming inhoudt.

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag indien via MOOR (inloggen bij moorwerkt.nl). Uw aanvraag moet duidelijk zijn onderbouwd en voorzien van een gedetailleerde locatietekening waarop het tracé is aangegeven. Heeft u geen inloggegevens voor MOOR dan kunt u contact opnemen met de gemeente met het verzoek om deze aan u te verstrekken. De gemeente bepaalt vervolgens of u inloggegevens voor MOOR zult krijgen.

Meenemen

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorziet in een verplichte registratie van kabels en buizen en een verplichte informatie-uitwisseling bij graafwerkzaamheden om op deze wijze schade aan kabels en buizen te voorkomen bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Deze registratie en melding bij graafwerkzaamheden moet plaatsvinden bij het Kadaster.

Tips

Ook de eigenaren van andere gronden die gekruist worden, zowel particulier als ander overheden dienen apart een vergunning te verstrekken. Bij werkzaamheden in waterkeringen of sloten dient het Waterschap toestemming te verlenen

U kunt uw aanvraag schriftelijk of via de e-mail indienen bij de Gemeente Tholen. Uw aanvraag moet duidelijk zijn onderbouwd en voorzien van een gedetailleerde locatietekening waarop het tracé is aangegeven. Deze tekening levert u in drievoud bij ons aan.

Wat kost het?

Naast de leges vindt er verrekening plaats van vergoeding in verband met het opbreken van gemeentelijke verharding.

Contactgegevens

Gemeente Tholen
Afd. Openbare Werken
Postbus 51
4690 AB Tholen
Telefoon: 140166
mail: info@tholen.nl

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving