Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen als aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting voorkomen. Bij ongeveer de helft van u zit daar een acceptgirokaart bij voor de overschrijving van het totaalbedrag. Dit bedrag moet worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. Hebt u eerder gekozen voor automatische incasso, dan ontvangt u geen acceptgirokaarten. Het totaalbedrag wordt dan met ingang van eind maart in het lopende jaar automatisch in negen maandelijkse termijnen afgeschreven. Eind november van dat jaar wordt dan de laatste termijn geïnd.


WOZ-beschikking

U ontvangt de WOZ-beschikking op uw aanslag met jaarlijks een nieuwe waarde van het pand. U ontvangt deze beschikking omdat u bijvoorbeeld het pand in eigendom heeft of omdat u er uw bedrijf in uitoefent. Deze waarde dient om de hoogte te bepalen van verschillende belastingen.Op het aanslagbiljet staat voor welk pand de WOZ-waarde wordt beschikt, wat de waarde ervan is op de waardepeildatum. Dit alles is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

 

Taxatieverslag

U kunt digitaal een taxatieverslag inzien op de website van SaBeWa. U krijgt dan meer informatie over de onderbouwing van de waardebepaling van uw pand. U kunt dit opvragen voor woningen en niet-woningen (bv een bedrijfspand).

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag dan kunt u daartegen bezwaar maken. Uw bezwaren tegen de aanslagen en/of WOZ-beschikking worden ook door SaBeWa afgehandeld. U dient deze dus niet aan uw gemeente te richten. Bezwaar kunt u indienen via het formulier Bezwaar WOZ-aanslag of gemeentelijke heffingen wat op de website van SaBeWa verkrijgbaar is.

 

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet betalen, omdat uw inkomen op of onder het bijstandsniveau ligt, dan kunt u een verzoek indienen voor kwijtschelding. Heeft u gedurende de afgelopen twee jaar al kwijtschelding ontvangen dan zult u bij de aanslag die het waterschap Zeeuwse Eilanden aan u oplegt een verkort formulier ontvangen wat u ingevuld en ondertekend aan het waterschap moet terugsturen. Na beoordeling en accoord bevinding zal aan u, zowel voor de aanslag van het waterschap als die van de gemeente, kwijtschelding worden verleend.

 

Kwijtscheldingsformulier aanvragen

Heeft u geen verkort formulier ontvangen, of denkt u ook in aanmerking komen voor kwijtschelding, dan kunt u via de website van Het waterschap Scheldestromen kwijtschelding aanvragen. U kunt dat ook telefonisch doen via het nummer (0118) 621000. Ook kunt u het formulier afhalen aan de publieksbalie van het gemeentehuis in Tholen. Vul dit formulier volledig in, voeg alle benodigde bewijsstukken bij en stuur het naar het Het waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of SaBeWa, Postbus 8121, 4330 EC Middelburg.

 

Meer informatie en vragen

Bij de belastingaanslag is een toelichting in de vorm van een belastinggids gevoegd. Daar leest u meer over de onderwerpen die met deze aanslag te maken hebben. Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van SaBeWa. Telefonisch kunt u terecht bij SaBeWa via tel. 088-2461800. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.


Tip!

Neem bij een persoonlijk bezoek wel uw belastingaanslag(en) mee!