Ga naar de content van deze pagina.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en gemeentelijk Noodfonds

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor uitvoering van de landelijk regeling TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Zelfstandigen kunnen voor drie maanden bij de gemeente een uitkering aanvragen zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Dit is een gift. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets. Op dit moment is er nauw contact met het IMK over de uitvoering van de regelingen en het verwerken van de aanvragen. 
Hoewel er een versnelde procedure voor wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet worden. 


Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 


Anders dan bij het Bbz wordt er nu niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Hierdoor is het mogelijk om de aanvraag sneller, binnen 4 weken, te behandelen. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt als dit noodzakelijk is. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.


U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De hoogte van het bedrag bedraagt maximaal € 1.500,- per maand. Dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudsamenstelling. U hoeft dit bedrag later niet terug te betalen. Daarnaast kunt u een lening van maximaal € 10.517,- aanvragen voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.


Noodfonds

Om te voorkomen dat mensen daardoor in broodnood komen hebben wij een noodfonds ingesteld waarop zelfstandigen per direct een beroep kunnen doen. Inwoners van de gemeente Tholen die in acute geldproblemen zijn door de coronacrisis, kunnen een beroep doen op een speciaal noodfonds. Om in aanmerking te komen moeten aanvragers voldoen aan een aantal voorwaarden.


Broodnood in verband met Coronacrisis

Wanneer is er sprake van broodnood? Heeft u van de een op andere dag geen inkomen meer en kunt u daar op korte termijn ook niet in voorzien? Dan kunt u een aanvraag indienen voor broodnood.


Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent ZZP-er en niet verzekerd voor arbeids(uren)verlies
 • Of u bent uitzendkracht/medewerker en bent door sluiting van het bedrijf waar u voor werkt acuut zonder inkomen komen te zitten
 • Of u heeft een bedrijf dat door de verplichte sluiting in acute problemen komt

En u:

 • bent inwoner van Tholen;
 • kunt geen boodschappen doen;
 • heeft geen eigen spaargeld;
 • heeft geen partner met inkomen;
 • heeft geen hulp van naasten.

Mocht u op een later moment toch een beroep kunnen doen op een loonbetalingsverplichting of mogelijk recht hebben op deeltijd WW of bijstand, dan beoordelen we dit later. Aanvragen worden direct in behandeling genomen en men kan binnen drie dagen een vergoeding van tussen de 70-100 euro tegemoet zien.


De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. NOW komt daarvoor in de plaats.


Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.  Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling.


Maatwerk bij criteria SBI-codes

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl


Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. 


Informatie voor de toeristische en recreatieve sector

Een Zeeuws noodfonds alleen voor de recreatiesector is niet mogelijk. Dit omdat er niet afgeweken kan worden van de landelijke lijn en omdat er niet voor één specifieke sector regelingen kunnen komen en voor andere niet. Iedere ondernemer kan gebruik maken van de landelijke regelingen die er zijn.


Vanuit Impuls Zeeland wordt nagegaan welke borgstellingskredietregelingen er bij banken beschikbaar zijn voor ondernemers in deze sector. Op de website van Impuls Zeeland staat een overzicht van landelijke als regionale regelingen en informatie voor ondernemers. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kan contact worden opgenomen via dit e-mailadres: coronaloket@impulszeeland.nl. Vanuit deze site worden ook de vragen vanuit de toeristische sector in kaart gebracht.


Belangrijk om te weten is dat alle ondernemers in Zeeland die een financieringsbehoefte hebben, de komende drie maanden bij Impuls Zeeland een voucher kunnen aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) adviseur worden vergoed. Normaal worden deze vouchers van Zeeland Financial Matching alleen ingezet voor innovatieve bedrijven met specifieke innovatievragen, maar deze eis komt komende maanden te vervallen. 


Belastingen, leges, pacht, huur

Ten aanzien van belastingaanslagen over het belastingjaar 2020 hanteert de gemeente Tholen de volgend lijn: op verzoek verlenen wij uitstel van betaling tot 1 juli 2020 en tot dezelfde datum worden geen nieuwe aanslagen opgelegd, ook niet waar het gaat om toeristenbelasting. Opgelegde leges voor evenementen die door de coronacrisis niet doorgaan worden ingetrokken, reeds betaalde bedragen worden terugbetaald. De uitbaters van de sport- en gemeenschapscentra Haestinge, Wellevaete en Meulvliet  worden tot 1 juni vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de huurprijs/pacht. Voor de dorpshuizen geldt hetzelfde. De verenigingen ontvangen tot 1 juni 2020 geen nieuwe facturen voor huur van accommodaties en niet afgenomen uren worden ook niet in rekening gebracht.
Alle aanvullende maatregelen gelden zolang ook de landelijke maatregelen van kracht zijn. Volgens de laatst bekende informatie van het Rijk is dit minimaal tot 1 juni 2020. Zo nodig wordt deze termijn verlengd.  


Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:


Beknopte informatie: Flyer Informatie en steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP-ers) (pdf551 KB)

VNG: Nieuwe maatregelen kabinet voor banen en economie

VNG: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Rijksoverheid: Pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Kamer van Koophandel: Coronaloket


Vignet voor grensarbeiders met cruciale beroepen

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Zie hierover ook het bericht van Rijksoverheid. Rijksoverheid heeft hiervoor een overzicht gemaakt van vragen en antwoorden(pdf40 KB).


 Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum