Ga naar de content van deze pagina.

Exploitanten van een restaurant, café, sportkantine, gemeenschaps-, dorpshuis of anderszins die in het bezit van een Alcoholwetvergunning, voorheen Drank- en Horecawetvergunning, zijn door de landelijke overheid verplicht tot het controleren op de coronatoegangsbewijzen. Als gemeente moeten wij toezien op de naleving hiervan.

 

Vanuit de landelijke overheid zijn er ondersteuningsgelden beschikbaar voor de controle op coronatoegangsbewijzen.  De gemeente Tholen heeft ervoor gekozen om met zo min mogelijk regels en administratieve lastendruk deze gelden één op één bij de sector terecht te laten komen.

 

Controle CTB

De landelijke overheid heeft voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 een bedrag beschikbaar gesteld om exploitanten die een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten controleren te ondersteunen. Voor Zeeland betekent dit dat de Veiligheidsregio Zeeland een bedrag heeft gekregen, wat is verdeeld over de 13 Zeeuwse gemeenten. De gemeenten op hun beurt moeten deze gelden ter beschikking stellen aan de  exploitanten die extra personele inzet hebben moeten organiseren ten behoeve van deze controle. Zo ook in Tholen. Wanneer het geld niet wordt gebruikt, moet het terug worden gestort aan het Rijk. De gemeente mag uitsluitend gelden toekennen die echt worden gebruikt om de CTB-controle goed vorm te geven.

 

Inzet gelden

Elke Thoolse exploitant die in het bezit is van een Alcoholwet vergunning (bijvoorbeeld  horeca,  restaurant, sportkantine, dorps- en gemeenschapsvoorzieningen enz), kan tot 1 december 2021 eenmalig een verzoek om vergoeding indienen bij de gemeente, van maximaal € 300.  Alleen de extra loon- en materiële kosten die u hebt gemaakt om te controleren op het CTB tussen 22 september 2021 en 31 december 2021, komen voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor dient het onderstaande aanvraagformulier te worden ingevuld, aangevuld met een factuur waaruit de gemaakte kosten blijken. Op het aanvraagformulier dient aangegeven te worden waaruit de extra gepleegde inzet heeft bestaan en op welke wijze dit heeft bijgedragen aan de coronatoegangscontrole. 

Wanneer u in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 aantoonbaar veel meer kosten hebt gemaakt/gaat maken voor controle op het CTB, bijvoorbeeld vanwege een evenement of incidentele activiteit, adviseren wij u via vergunningen@tholen.nl contact met ons op te nemen over of én hoe een aanvraag voor deze extra kosten kan worden ingediend.

Afhankelijk van de hoeveelheid resterende gelden wordt na 1 december 2021 mogelijk een tweede aanvraagronde gestart.