Ga naar de content van deze pagina.

Gevolgen Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Dit zou per 29 maart 2019 een feit worden. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden van de Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019, of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd.

 

Wat betekent de Brexit voor gemeente Tholen?

De gemeente Tholen is nagegaan wat de consequenties van de Brexit zijn voor de inwoners van onze gemeente, de in onze gemeente gevestigde bedrijven en de gemeente als organisatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van de zogenaamde Brexit Impact Scan voor overheden. De impactscan helpt gemeenten, provincies en waterschappen om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen. De impactscan is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt.

 

Brexit Impact Scan

De Brexit Impact scan is opgedeeld in vier thema’s:

  1. burgers;
  2. regionale en lokale economie;
  3. interne bedrijfsvoering;
  4. internationale samenwerking.

Dit zijn de thema’s waar de Brexit de praktijk van decentrale overheden kan raken. Het doorlopen van de scan heeft informatie opgeleverd over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Conclusie

De risico’s verbonden aan de Brexit zijn in beeld gebracht en blijken minimaal. Britse inwoners zijn geïnformeerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle bedrijven zijn geïnformeerd en kunnen, indien gewenst, een beroep doen op Invest in Zeeland, onderdeel van de N.V. Economische Impuls Zeeland. Voor de interne gemeentelijke bedrijfsvoering zijn er geen risico’s.