Ga naar de content van deze pagina.

Het college van burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de bodemkwaliteitskaart PFAS gemeente Tholen hebben vastgesteld.

In 2012 is een Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tholen opgesteld. Deze Nota bodembeheer geeft de kaders aan voor het (her)gebruiken van grond. In samenwerking met de Bevelanden is ook in de gemeente Tholen door externe bureaus de achtergrondwaarde vastgesteld voor PFAS.

 

Wat is PFAS?

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen zoals brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen zijn jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, pannen, kleding, blusschuim en cosmetica.

 

Onderzoek

Vanaf 1 oktober 2019 is het verplicht de PFAS-waarde in de bodem te onderzoeken, voordat gestart kan worden met grondverzet. Kortom: er mag geen grond vervoerd worden als de PFAS-waarde niet bekend is.

 

Wat doet gemeente Tholen?

Om grondverzet mogelijk te maken in gebieden waar geen verdachte bodemverontreiniging aanwezig is, willen de gemeenten in de Bevelanden en Tholen de huidige bodemkwaliteitskaart (BKK) voorzien van een extra laag voor PFAS. Hiermee brengen we de kwaliteit in kaart voor onze gemeente. Door vaststelling van deze kwaliteit is bij grondverzet minder onderzoek nodig. Dit bespaart tijd en geld.

 

Inzage

U kunt de ‘bodemkwaliteitskaart Bevelanden en Tholen’ en het besluit op verzoek inzien van 17 september tot en met 28 oktober 2020 in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 in Tholen gedurende de openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 uur, donderdag van 18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. De stukken zijn digitaal op te vragen bij Irene Boudeling via gemeente@tholen.nl.

 

Bezwaar

Indien u het met dit besluit niet eens bent dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht hiertegen binnen zes weken na verzending van dit besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB te Tholen.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: uw naam, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, de gronden van het bezwaar en een volmacht, indien het bezwaarschrift door een gemachtigde wordt ingediend. U wordt tevens verzocht een kopie van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

 

Voorts wijzen wij u op de mogelijkheid om in een spoedeisende situatie de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek dient dan te worden gericht aan de voorzieningenrechter van voornoemde Rechtbank, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek bent u wel griffierecht verschuldigd.