Ga naar de content van deze pagina.

Arbeidsmigranten werken en wonen al jaren in de gemeente Tholen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. Er is een toenemende vraag naar arbeidsmigranten. Daardoor ontstaat er ook een toenemende vraag naar huisvesting. Om te achterhalen wat de inwoners van de gemeente Tholen belangrijk vinden met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten, is er in september 2019 een enquête uitgevoerd onder alle Thoolse huishoudens.

 

1.198 inwoners hebben de enquête ingevuld, hartelijk dank daarvoor! De enquête heeft veel waardevolle informatie en aandachtspunten opgeleverd. De resultaten uit de enquête worden meegenomen in de afwegingen voor het nieuwe beleid. Daarin worden ook de belangen van andere partijen zoals bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters en arbeidsmigranten meegewogen.

 

Samenvatting

Er zijn vragen gesteld over onder andere locaties en huisvestingsvormen, het samenleven met arbeidsmigranten en de communicatie over huisvesting van arbeidsmigranten. Een uitgebreide terugkoppeling vindt u in de rapportage.

 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten:

 

Locaties en huisvestingsvormen

Een meerderheid van de respondenten (56%) geeft de voorkeur aan huisvesting van arbeidsmigranten buiten een dorp of stad. Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten heeft hierbij de voorkeur voor huisvesting op het erf bij een tuinder of agrariër.

Bij een mogelijke locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de rand van een dorp of stad geeft 45% van de respondenten aan de voorkeur te hebben voor huisvesting op het erf bij een tuinder of agrariër.

Bij huisvesting binnen een dorp of stad geeft bijna de helft (48%) van de respondenten aan voorkeur te hebben voor huisvesting in (leegstaande) gebouwen geschikt gemaakt voor bewoning.

 

Samenleven met arbeidsmigranten

60% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat arbeidsmigranten integreren in de Thoolse gemeenschap. Hiervan vindt 95% van de respondenten het leren van de Nederlandse taal het belangrijkste bij het integreren. De meeste respondenten (49%) zijn van mening dat de arbeidsmigrant zelf verantwoordelijk is voor de integratie in de gemeenschap.

De meest genoemde reden waarom de respondenten het niet eens zijn met het huisvesten van arbeidsmigranten in de woonplaats is overlast door geluid, parkeren en teveel mensen in een woning. Veel respondenten leggen daarbij de link met arbeidsmigranten die wonen in een woonwijk.

 

Voor een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten, klik hier(pdf1 MB).